A+ A A-

Решение №500 на Административен съд – Хасково

На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №500 от 13.12.2010 г. на Административен съд – Хасково

На основание чл.193, ал.1 АПК съдебният състав

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на „М.”АД, гр.С. чл.40, т.10а, т.11 и т.11а от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Х., приети с Решение №636 от Протокол №39 от заседание на Общински съвет-Х., проведено на 22.12.2006г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му на страните.
Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art