A+ A A-

Решение №151 на Административен съд - Хасково

На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №151 от 12.04.2011 г. на Административен съд - Хасково

На основание чл. 193, ал. 1, предл. ІІІ – то от АПК, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Х. Решение № 657 на Общински съвет – Х., взето с протокол № 37 от 26.11.2010г., потвърдено с Решение № 666 на Общински съвет – Х., взето с протокол № 38 от 17.12.2010г.
ОСЪЖДА Общински съвет – Х. да заплати на Община Х. направените по делото разноски в общ размер на 320 (триста и двадесет) лева.
Решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.
Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art