A+ A A-

Съобщение относно Решение №144/29.06.2016 г. на Административен съд – Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №144 от 29.06.2016 г. по Адм.дело №148/2016 на Административен съд – ХасковоНа основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ  чл.4, ал.2, б.„д” и чл.8, ал.2, б.„в” от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК – по начина, по който е бил обнародва актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art