A+ A A-

Съобщение относно Решение №73/04.04.2016 г. на Административен съд – Хасково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
 
На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №73 от 04.04.2016 г. по Адм.дело №526/2015 на Административен съд – Хасково

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, изцяло чл.11 ,ал.1 и ал.2 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура - гр.Хасково, чл.42, ал.2 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково, в частта на текста: „… и упълномощените от него със заповед длъжностни лица”.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК – по начина, по който е бил обнародва актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art