A+ A A-

Наредба за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази Наредба урежда правата и задълженията на религиозните общности на територията на община Хасково и изискванията за спазване на обществения ред при дейността им.

Чл.2. Религиозната дейност могат да развиват само регистрирани по надлежния ред изповедни общности.

Чл.3. (1) Всички изповедни общности следва да имат регистрация по Закона за изповеданията, за да получат регистрация на местните си поделения в община Хасково.

(2) Не могат да получат регистрация в община Хасково изповедания, легитимирани по силата на други нормативни документи, освен цитираните в ал.1.

Чл.4. Получаването на регистрацията за местните поделения на изповедните общности става по реда на Наредбата за регистрация на местните поделения на признатите от Министерски съвет изповедания в Република България, приета с МПС № 225 от 14.10.1994г.

Чл.5. Не могат да получат вписване в регистъра на община Хасково или съществуващо такова им се отнема, ако изповеданието е български филиал на забранена в друга държава изповедна общност.

ІІ. СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ РЕЛИГИОЗНАТА ДЕЙНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Чл.6. Регистрираните изповедания могат свободно да развиват своята дейност в рамките на Конституцията и Законите на страната.

Чл.7. Изповеданията не могат да извършват дейност, насочена срещу националната сигурност, обществения ред и добрите нрави, или срещу правата и свободите на други граждани, съгласно чл.37, ал.2 от Конституцията.

Чл.8. Изповеданията не могат да привличат в своята дейност деца под 18-годишна възраст под никаква форма и предлог, освен с писменото съгласие на родителите /настойниците/ им, съгласно чл.20 от Закона за изповеданията.

Чл.9. Забранява се каквато и да е било дейност на изповеданията в детските и учебни заведения, паметници на културата и други културни институти и около тях, съгласно чл.5 от ЗНП.

Чл.10. В своята дейност изповеданията не могат да използват психотропни, наркотични и упойващи вещества или хипнотични и други методи, водещи до частична или пълна промяна в съзнанието на човека, съгласно чл.31, ал.3 и 4 от Закона за народното здраве.

Чл.11. Забранява се рекламирането на “чудодейни”, “лечебни”, “целителни” ефекти от дейността на изповеданията, освен ако последните не са с доказан клиничен ефект, удостоверен от здравните органи.

Чл.12. Местата за извършване на религиозни обреди и събрания трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и подлежат на проверки от страна на органите на Държавния санитарен контрол по общия ред.

Чл.13. В своята дейност изповеданията трябва да поддържат толерантни отношения помежду си.

Чл.14. Държавни служители не могат да налагат религиозните си убеждения на работното място или да злоупотребяват със служебното си положение за подобни цели.

Чл.15. Публичните прояви и церемонии на открито на изповеданията се извършват по общия административен ред, съгласно чл.7 от Закона за изповеданията и Закона за събиранията, митингите и манифестациите.

Чл.16. (Отм. с Решение на ХОС от 03.07.2002г.)

Чл.17. (Отм. с Решение на ХОС от 03.07.2002г.)

Чл.18. Констатираните нарушения на законите се докладват на Дирекция по изповеданията и Прокуратурата, съгласно чл.5 от Наредбата по ПМС № 225 от 14.10.1994г., независимо от взетите административно- наказателни мерки.

Чл.19. Религиозните общности в своята дейност трябва да спазват Наредба №1 и 2 на Общински съвет-Хасково.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. При нарушения на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица носят административно-наказателна отговорност.

Чл.21. (1) Съответно на вида и характера на нарушението се налагат следните наказания, съгласно ЗМСМА и ЗАНН:

1. ( Отм. с Решение на ХОС от 03.07.2002г.)
2. При констатирано второ нарушение, временно спиране от правото да се извършва дейност от страна на местното поделение на съответното изповедание, до произнасяне на Дирекцията по вероизповеданията.

(2) Актовете се съставят от длъжностни лица от общинска администрация, определени от кмета на община Хасково.
(3) Наказателните постановления се издават от кмета на община Хасково, чиито служители са съставили актовете.

Чл.22. Административно-наказателното производство се извършва по реда на ЗМСМА, ЗАП и ЗАНН.

Чл.23. За нарушения на тази Наредба, които съставляват престъпления, се уведомява Прокуратурата.

ІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Контрол по прилагането на тази Наредба се възлага на кмета на община Хасково.
§2. За нерегламентираните случаи важат общите законови положения.
§3. Тази Наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art