A+ A A-

Наредба за предоставяне на концесии

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът, при които се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 от ЗОС, провеждането на търговете и конкурсите, сключването и изпълнението на договорите за концесиите и контролът върху тази дейност. /изм. с Решение №281/25.03.2005 г./
(2) При предоставяне на концесии Община Хасково се ръководи от интересите на териториалната общност, опазването на общинската собственост и околната среда, развитието на икономиката и закрилата на местните и чуждестранните инвестиции.
Чл.2. (1) Концесия по смисъла на тази наредба е предоставянето на особено право на ползване върху обекти публична общинска собственост, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства./изм.с Решение №281 от 25.03.2005 г./
2) Концесията се предоставя чрез :

 1. Учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 от ЗОС (обекти публична общинска собственост, включително и такива изградени от концесионера с негови средства);
 2. Даване на разрешение за извършване на дейностите по чл.70 от ЗОС;
 3. Учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 от ЗОС и даване на разрешение за извършване на дейностите по чл.70 от ЗОС;

Чл.3. (1) Срокът за предоставяне на концесия не може да бъде по-дълъг от тридесет и пет години от сключването на договора.
(2) Срокът по ал.1 може да бъде продължен със съгласието на страните по концесионния договор въз основа на решение на Общинския съвет.Общия срок на концесията не може да бъде по-дълъг от петдесет години.
(3) Концесионерът по договор, чийто срок е изтекъл, при равни други условия се предпочита при предоставяне на нова концесия за същия обект или дейност.
Чл.3 а /1/ Концесия може да се предоставя за следните обекти – публична общинска собственост:

 1. води, водни обекти и водностопански системи и съоръжения;
 2. подземни богатства;
 3. пътища;
 4. гори;
 5. енергийни мрежи и съоръжения;
 6. спортни обекти и съоръжения;
 7. други имоти – публична общинска собственост или части от тях – за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината;
 8. други обекти, за които това е предвидено със закон.

/2/ Концесията за обекти по ал.1 може да включва и прилежаща инфраструктура и принадлежности – общинска собственост.
/3/ При предоставяне на концесия по ал.1 се спазват изискванията за съответния обект, определени в закон.
Чл.3. б Редът за предоставяне на концесия обхваща:

 1. решение на Общински съвет за предоставяне на концесията, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
 2. провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионера при условията и по реда, определен с настоящата наредба, освен когато с решението по т.1 концесионерът е определен без търг или конкурс в установените със закон случаи;
 3. сключване на договор за концесия от кмета на общината.

/доп. с Решение №281 от 25.03.2005 г./

ГЛАВА ВТОРА

Предложение за предоставяне на концесия

Чл.4. (1) Кметът на Общината прави предложение за предоставяне на концесии до Общинския съвет.
(2) При приватизиране на търговско дружество с общинско имущество, което ползва обекти и/или извършва дейности, подлежащи на концесиониране, предложението по ал.1 се прави в срок до три месеца от обнародване на решението за приватизация. Общинския съвет взема решението за предоставяне на концесия на това дружество в срок от три месеца от предложението.
Чл.5. (1) Предложението за предоставяне на концесия съдържа:

 1. Предмет (обект) на концесията.
 2. Мотиви за предоставяне на концесия и срок.
 3. Финансов и икономически анализ.
 4. Социален анализ.
 5. Екологичен анализ.
 6. Правен анализ.
 7. Други анализи, съобразно предмета и характера на концесията.

(2) Финансовият и икономически анализ съдържа оценка на очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, технологичните възможности за осъществяването й, необходимите инвестиции, влиянието върху инфраструктурата и отраслите на икономиката. В него се включват и предварителни оценки на цената на концесията, видът, размерът и начинът на плащане или издържане и гаранциите за изпълнението на концесионните задължения и на депозита за участието в търга или в конкурса за определяне на концесионер.
(3) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти.
(4) Екологичният анализ съдържа оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС.
(5) Правният анализ съдържа оценка на обема на предоставяните права и поеманите с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.
(6) Други анализи се представят, когато специални закони налагат специфични изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл.69 от ЗОС , невключени в анализите по ал.1 ,т.2-5. /изм.с Решение №281 от 25.03.2005 г./
Чл.6. (1) Исканията за започване на процедурата по предоставяне на концесии се подават до Кмета на Общината.
(2) Исканията трябва да съдържат :

 1. Мотиви;
 2. Удостоверение за съдебна регистрация на търговците;
 3. Точно посочване на обектите по чл.69 от ЗОС, за които се правят;
 4. Срока, за който се иска концесията;

Чл.7. (1) Подадените искания се проучват от Отдел “Общинска собственост” има право да иска становища от съответните отдели в Общинската администрация, които са длъжни да му ги представят в 14 – дневен срок.
(2) По изключение, установяването на финансово – икономическата целесъобразност на договора за предоставяне на концесия се възлага на външни лица, със заповед на Кмета на Общината.
Чл.8. Въз основа на проучванията отдел “Общинска собственост” изготвя в едномесечен срок от получаване на искането за предоставяне на концесия, предложение за решение от името на Кмета на Общината до Общински съвет.
Чл.9. В случаите, когато това е необходимо предложението се съгласува със съответните органи.

ГЛАВА ТРЕТА

Приемане на решение за предоставяне на концесия

Чл.10. (1) Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия се приема от Общински съвет, с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(2) С решението за предоставяне на концесия се определят :

 1. Предметът на концесията;
 2. Срокът на концесията;
 3. Начинът на определяне на концесионера-търг или конкурс или определеният без търг или конкурс концесионер;
 4. Видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;
 5. Основни права и задължения по концесията;
 6. Видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия;
 7. Видът, размерът и начинът на изпълнението на задължението за концесионно възнаграждение по договора за концесия.
 8. Изисквания, свързани с опазване на околната среда, на защитени със закон територии и обекти.
 9. Други изисквания, свързани с характера на концесията или посочените в други закони;

/изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
(3) С решението по ал.1 се възлага на Кмета на Общината да организира търга или конкурса.
(4) Решението по ал.1 се обнародва в “Държавен вестник” и в поне един местен ежедневник.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ИЛИ КОНКУРСИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Организиране на търг или конкурс

Чл.11. (1) Концесионерът се определя чрез търг или конкурс.
(2) В определени със закон случаи Общинския съвет може да определи концесионера и без провеждане на търг или конкурс.
(3) В конкурса или търга могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци.
(4) Начинът за избор на концесионер се определя от Общинския съвет в решението по чл.10, ал.1.
Чл.12. (1) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за предоставяната концесия.
(2) Търг се организира, в случаите в които концесионерът се определя само въз основа на предложения размер на цената на концесията.
(3) Определяне на концесионер без търг или конкурс се извършва в случаите изрично предвидени в закона.
Чл.13. (1) Кметът на Общината в седемдневен срок от обнародването на решението на Общинския съвет в “Държавен вестник” назначава комисия за провеждане на търга или конкурса в състав: председател и шест члена.
(2) Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете и.
Чл.14. (1) Председателят на комисията публикува в поне в един централен и един местен ежедневник съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението по чл.10, ал.1.
(2) Съобщението за провеждане на конкурса съдържа:

 1. Наименование и описание на обекта на конкурса;
 2. Условията на конкурса, като и видът му, включително провеждането му на етапи;
 3. Условия за закупуване на конкурсна документация;
 4. Условия за подаване на оферти за участие;
 5. Размер на депозита;

(3) Разпоредбата по предходната алинея се прилага и при провеждане на търг.
Чл.15. (1) Комисията одобрява конкурсните или тръжните книжа и определя цената им.
(2) Конкурсът или търгът се провеждат най-рано в едномесечен срок и най-късно в шестмесечен срок от обнародване на решението по чл.10, ал.1./изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
Чл.16. (1) Заявлението за участие в конкурса или търга е писмено.
(2) Към заявлението се прилагат:

 1. Удостоверение за регистрация на участника като търговец;
 2. Извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години, с изключение на новорегистрираните участници. /изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
 3. Удостоверение за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит по чл.10, ал.2, т.5;
 4. Декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация;
 5. Други документи свързани с предмета на концесията;

(3) Ако документите по ал.1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава седемдневен срок за отстраняване на допуснатите нередности.
Чл.17. (1) Конкурсните условия съдържат:

 1. Данните по чл.10, ал.2;
 2. Минимална офертна цена;
 3. Начин и критерии за оценяване на офертите, включително възможността за подобряване на офертите при провеждане на конкурса на етапи;
 4. Информация за финансовото, икономическото, технологичното, екологичното и правното състояние на обекта – предмет на концесията;
 5. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
 6. Други изисквания с оглед целите на конкурса;

(2) Разпоредбата по предходната алинея се прилага съответно при провеждане на търг.
(3) Всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните книжа, подписва декларация за неразпространение на информацията, която представлява търговска или служебна тайна, във връзка с концесията.
(4) При неизпълнение на поетото с декларацията задължение се носи имуществена отговорност по общия исков ред.В този случай внесеният депозит не се връща.
Чл.18. (1) Председателят свиква комисията на заседание в седемдневен срок от назначаването й.
(2) На първото заседание комисията:

 1. Определя мястото за провеждане на заседанията и реда за своята работа;
 2. Определя крайния срок за приемане на документи;
 3. Определя датата, мястото и часа за провеждане на конкурса или търга;
 4. Определя сроковете за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
 5. Преценява необходимостта от привличане на външни експерти и определя възнаграждението им.
 6. Подготвя съобщението по чл.14, ал.1.

(3) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на конкурса или търга чрез средствата за масово осведомяване в страната и чужбина.
(4) На заседанията на комисията се води протокол.

Провеждане на конкурс

Чл.19. (1) Комисията допуска до участие в конкурса всички лица, представили редовни документи, като се произнася с писмено решение в седемдневен срок от изтичане на срока по чл.18, ал.2, т.2.
(2) Решението на комисията по ал.1 може да се обжалва пред Кмета на Общината в седемдневен срок от съобщаването му, който взема окончателно решение в четиринадесет дневен срок от сезирането му.
Чл.20. (1) В определения от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в голям плик своето предложение относно конкурсните изисквания. В малък плик участникът представя запечатан входящият номер на заявлението си.Пликовете са еднакви за всички участници и представляват неразделна част от конкурсните книжа.
(2) Комисията организира приемането и съхраняването на предложенията на всички участници в конкурса в определен срок, като отбелязва на пликовете поредния им номер, датата и часа на постъпването, вписва ги в специален регистър по реда на постъпване и издава на всеки участник съответен документ с поредния му номер за участие в конкурса.
(3) Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат, освен в случаите, когато конкурсът се провежда на етапи.Предложения, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат, освен в случаите по чл.21.
Чл.21. (1) След изтичате на срока за подаване на предложения на заседанията на комисията председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете.
(2) Когато конкурсът се провежда на етапи, комисията извършва класиране на участниците и определя кои от тях ще бъдат допуснати до втория етап.С решението комисията определя реда и условията за посещението на обекта на концесията или съответната дейност, както и може да постави допълнителни изисквания за подобряване на офертите.
(3) Регистрирането и съхранението на подобрените оферти се извършва по реда на чл.20, ал.2.
(4) Комисията се произнася с решение, с което класира участниците в конкурса.
(5) Провеждането на втори етап от конкурса може да стане и в присъствието на кандидатите, които представят устно пред комисията своите подобрени оферти по реда на чл.22.
Чл.22. (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.
(2) В деня на конкурса кандидатите поотделно – по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса, представят устно пред комисията своите писмени предложения при предварително определен от комисията регламент за време на изложението.
(3) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.
Чл.23. (1) При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения.
(2) Комисията не може да иска допълнително писмени разяснения по предложенията, освен в случаите на чл.21.
Чл. 24. Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседание на комисията и да не дават изявления преди сключване на договор със спечелилия конкурса участник. /изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./

Провеждане на търг

Чл.25. (1) При провеждането на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно цената на концесията.
(2) Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.
(3) След изтичане на срока за подаване на предложенията комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.
(4) Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно цената на концесията.
Чл.26. (1) При провеждане на явен търг комисията предварително определя стъпката на наддаване, като я включва в тръжните книжа.
(2) Участниците в явния търг лично или чрез свои упълномощени представители правят своите предложения устно, в присъствието на всички кандидати.
(3) Председателят на комисията ръководи наддаването.Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно цената на концесията.
(4) Търг не се провежда, когато:

 1. В определения срок се е регистрирал само един кандидат;
 2. Участниците не осъществяват наддаване поне с една стъпка от началната тръжна цена.

Чл.27. (1)Комисията по чл.13 се произнася с решение, с което определя спечелилия конкурса или търга кандидат.
(2) В седмодневен срок от приключване на търга или конкурса комисията представя на кмета на общината решението си по предходната алинея, придружено с протоколи от проведените заседания на комисията, както и офертите на всички участници в процедурата.
/изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
Чл.28. Когато в срока по чл.18, ал.2, т.2 постъпи предложение само от един кандидат, срокът за провеждане може да се удължи до 30 дни със заповед на Кмета на Общината.Заповедта за удължаване на срока се публикува в поне два централни ежедневника.
Чл.29. /1/ В решението по чл.27, ал.1 комисията се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса.
/2/ задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник и на участниците, които са нарушили декларацията за поверителност на информацията или виновни са нарушили условията за провеждане на конкурса.
/3/ При сключване на договора за концесия със спечелилия конкурса или търга участник задържаният депозит се прихваща от цената на концесията.
/изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./

ГЛАВА ПЕТА

Приемане на решение за определяне на концесионер


Чл.30. /ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №281 ОТ 25.03.2005 Г./
Чл.31. /ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №281 от 25.03.2005 Г./
Чл.32. /ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №281 ОТ 25.03.2005 Г./

ГЛАВА ШЕСТА

Сключване на договор за концесия

Чл.33. (1) В едномесечен срок от обявяването на резултатите кметът сключва договор с кандидата, спечелил конкурса или търга. В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс, концесионния договор се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението по чл.10.
(2) Договорът за предоставяне на концесия съдържа:

 1. Изискванията по чл.72 от ЗОС;
 2. Конкретизиране на други имуществени права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете от обектите по чл.69 от ЗОС и правото на обезщетение във връзка с приращенията и подобренията им;
 3. Забраните за разпореждане и обременяване на концесията и свързаните с нея други права;
 4. Вида и размера на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
 5. Контрола по изпълнението на задълженията на страните;
 6. Начините за уреждане на споровете между страните;
 7. Основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
 8. Други елементи по които е постигнато съгласие между страните;

/изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
Чл.34. (1) При отказ на спечелилия участник да сключи договор кметът на общината прави мотивирано предложение до Общинския съвет за провеждане на нов конкурс или търг за същата концесия или за сключване на договор с втория класирал се в търга участник.
(2) В случай, че бъде обявен нов търг или конкурс, той се провежда в роковете по чл.15, ал.2.
/изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
Чл.35. ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №281 ОТ 25.03.2005 Г.
Чл.36. (1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за досието.
(2) Заверено копие от договора се изпраща в дирекция “Общинска собственост” за извършване на отметки по актовете за общинска собственост.
Чл.37. (1) Концесионния договор влиза в сила от момента на подписването му. (2)Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.

ГЛАВА СЕДМА

Изпълнение и прекратяване на концесионния договор

Чл.38. Концесионерът получава достъп до концесията със съдействието на кмета на общината или упълномощено от него лице.
Чл.39. (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от правата на трети лица, концесионерът може да предприема самостоятелно съответните правни или фактически действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това Кмета на Общината.
(2) В случаите по ал.1 концесионерът може да поиска :

 1. Общинският съвет, чрез компетентните органи, да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;
 2. Изменение на концесионния договор;

Чл.40. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитени със закон територии и обекти и за обществения ред страните по концесионния договор могат: 1.Да изменят концесионния договор;
(2) Да го прекратят по взаимно съгласие;
(3) Да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.
Чл.41. (1)В случаите по чл.39, ал.1 и чл.40,ал.1, т.1 страните по концесионния договор могат да договарят изменението на отделните негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред.
(2) При необходимост от съществено изменение на изискванията, включени в решението по чл.10, общинския съвет приема решение за изменение на договора за концесия.
Чл.42. (1) Договорът за концесия се прекратява в случаите по чл.73, ал.3 от ЗОС. /изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
(2) При прекратяване без вина на концесионера се дължи обезщетение в размер определен в договора за концесия.
(3) Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал.2.
Чл.43. Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице.

ГЛАВА ОСМА

Финансиране на дейността по предоставяне и осъществяване на концесии.

Чл.44. Средствата постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.
Чл.45. Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставяне на концесиите и контрола по тяхното осъществяване се осигуряват от общинския бюджет.
Чл.46. Кметът на Общината осъществява контрола върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и контрола върху концесионната дейност, като ежегодно внася в общинския съвет доклад във връзка с тази дейност.

ГЛАВА ДЕВЕТА

Регистър на концесиите

Чл.47. В Общината се създава регистър на концесиите, в който се вписват предоставените концесии.
Чл.48. (1) Регистърът се води по образец утвърден от Кмета на Общината. (2) Регистърът се води по партиди, съобразно предоставените концесии за обекти по чл.69 от ЗОС.
(3) В регистъра се съдържат данните по чл.75 а, ал.4 от ЗОС. /изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
(4) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания.Поправки се извършват по реда на вписването.
(5) Общинският концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп включително и чрез интернет. /изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
Чл.49. (1) Към регистъра се води специален архив, в които се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.
(2) Досиетата се подреждат по партиден номер и номер на вписването.
(3) Досиетата съдържат :

 1. Оригинали на концесионните договори и на всички анекси и приложения към тях;
 2. Копия от решението по чл.10, както и всички следващи решения на Общински съвет във връзка с предоставената концесия.
 3. Копия от предложенията на кмета на общината по чл.71, ал.2 от ЗОС.
 4. Оригинали или надлежно заверени копия от други документи, удостоверяващи обстоятелства, извършени вписвания в концесионния регистър.

/изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
(4) Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор, се съхранява в дирекция “Общинска собственост”.
(5) Досието се съхранява в целия срок на концесията и за срока на следващата концесия върху същия обект, но не по-малко от 10 години.
Чл.50. Вписването в регистъра и попълването на досиетата се извършва от определено от Кмета на Общината длъжностно лице, което:

 1. Извършва вписването в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;
 2. Води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат концесионерите и се отбелязват партидният номер и номер на концесията по регистъра;
 3. Дава справки и издава удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Хасково.
§2. Наредбата се приема на основание чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.24, ал.1 от ППЗОС.
§3. В края на първото тримесечие на всяка календарна година, дирекция “Общинска собственост” да представя отчет за изпълнението на концесиите за предходната година.
/изм. с Решение №281 от 25.03.2005 г./
§4. Започнатите до 25.03.2005 г. производства по реда на тази наредба, се довършват по действащия до тази дата ред. /доп. с Решение №307 от 22.04.2005 г./
Наредбата е приета с Решение №95 от 24.03.2000 г. и изменена и допълнена с Решение №281 от 25.03.2005 г. и Решение №307 от 22.04.2005 г. на Общински съвет - Хасково и влиза в сила от деня на приемането й.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art