A+ A A-

Наредби на Общински съвет - Хасково

Покажи брой 
 
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково
Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково
Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Хасково
Наредба за рекламната дейност
Наредба за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности
Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд
Наредба за търговската дейност в Община Хасково
Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост
Наредба за управление на общинските пътища
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково
Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково
Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества
Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art