A+ A A-

Наредби на Общински съвет - Хасково

Покажи брой 
 
Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хасково
Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост
Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението
Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково
Наредба за получаване и управление на дарения от Община Хасково
Наредба за предварителни и превантивни мерки за защита при бедствия на територията на община Хасково
Наредба за предоставяне на концесии
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Хасково
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Хасково
Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art