A+ A A-

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 25.03.2016 г. /2/

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Добри Беливанов – кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Измененията в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) от 2013, 2014 и 2015 г., предвиждат възможността за издаване на сертификат за общински инвестиции клас В и конкретизират предоставяне на съответни стимули свързани с него. За целта в чл.23з, ал.1 от ЗНИ се изисква общините да приемат своя Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В, която да регламентира прилагането на общинската политика за насърчаване на инвестициите.        
Със свое Решение №65 от 26.02.2016 г., Общински съвет – Хасково възложи на кмета на община Хасково да сформира работна група, която да разработи проект за Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хасково.
С изготвения проект на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хасково, се уреждат условията и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на ЗНИ и Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). Насърчаването на инвестициите по тази Наредба се извършва основно чрез административно обслужване в съкратени срокове и индивидуално административно обслужване.
       
Причините и мотивите за приемане на Наредбата са изискванията на чл.23з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).
Целите, които се поставят с приемането на Наредбата са:
- Регламентиране на възможността за издаване на сертификат за общински инвестиции клас В и предоставяне на съответни стимули свързани с него;
- Да се синхронизират нормативните документи приети от Общински съвет с националното законодателство.
С приемането на Наредбата ще се подобри инвестиционния климат в община Хасково и ще се въведат ефективни мерки за контрол и отговорности на инвеститорите.
Предлаганият проект на Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗНИ/ с тях.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22и, ал.1, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общински съвет – Хасково приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хасково.

КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
            /Добри Беливанов/


 

Приложение: НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хасково.

Изтегли оттук

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art