A+ A A-

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 25.03.2016 г. /1/

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО                                                                    
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Добри Беливанов – Кмет на община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за управление и стопанисване на гробищните паркове на
територията на община Хасково.
                 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
С Решение №231 от 28.11.2008 г. на Общински съвет – Хасково, е приета Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково.          
В чл.7 от горецитираната наредба, е определен начина, по който се управляват и стопанисват гробищните паркове.  Поради това, че гробищните паркове са публична общинска собственост, е необходимо „Обреден дом” ЕООД – Хасково, посредством своя управител, да съгласува своите действия с кмета на община Хасково.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва текста на чл.7 от Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково, както следва:
 
§1 „Чл.7 Гробищните паркове се управляват и стопанисват от “Обреден дом” ЕООД – Хасково, посредством неговия управител, който „след писмено съгласуване от кмета на община Хасково“, се грижи:

- за реда и поддържането на главните и второстепенни алеи на гробищните паркове, парцели и места за урнополагане;
- контролира обособените парцели за различните религиозни общности и етнически групи;
- осъществява стопанска дейност свързана с всички видове погребални услуги и продажба на погребални стоки и атрибути;
- определя със заповед цената на различните видове траурни стоки и услуги,
- цената на погребения на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини и настанени в заведения за социални услуги се заплащат от Община Хасково, като тя е определена с решение на Общински съвет;
- назначава и освобождава от длъжност служителите и работниците в дружеството;
- определя цена за ползване на стаи и зали прилежащи към гробищните паркове;
- определя вход за влизане на МПС в гробищните паркове.“

 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/Добри Беливанов/Досегашен текст:


Чл.7 Гробищните паркове се управляват и стопанисват от “Обреден дом” ЕООД – Хасково, посредством неговия управител, който се грижи:
- за реда и поддържането на главните и второстепенни алеи на гробищните паркове, парцели и места за урнополагане;
- контролира обособените парцели за различните религиозни общности и етнически групи;
- осъществява стопанска дейност свързана с всички видове погребални услуги и продажба на погребални стоки и атрибути;
- определя със заповед цената на различните видове траурни стоки и услуги,
- цената на погребения на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини и настанени в заведения за социални услуги се заплащат от Община Хасково, като тя е определена с решение на Общински съвет;
- назначава и освобождава от длъжност служителите и работниците в дружеството;
- определя цена за ползване на стаи и зали прилежащи към гробищните паркове;
- определя вход за влизане на МПС в гробищните паркове.“

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art