A+ A A-

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.05.2015 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково на Общински съвет - Хасково 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
С чл. 52, ал. 1, т.3 от Закона за водите е вменено задължение на кмета на общината и общинския съвет за издаване на разрешителни за ползване и водовземане от водни обекти, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост. Разпоредбата на чл. 194, ал. 1, т. 1и 2 и ал. 6 от същия закон, регламентира заплащането на такси за правото на използване на водите, а именно такса за водовземане и такса за ползване на воден обект. Размерът, начинът и редът за изчисляването и заплащането на тези такси се определя с Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
Съгласно чл. 195а, ал. 2 от Закона за водите, таксите по чл. 164, ал. 1, т. 1 и 2 за води и водни обекти публична общинска собственост се заплащат по бюджетна сметка на общината, посочена в разрешителното, с което е предоставено правото за използване на водите. 
С оглед на изложеното е необходимо да се допълни Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково на Общински съвет – Хасково, където се създава нов чл. 42а към Раздел VІІ – Такси за административни услуги, определящ начина за определяне на размера на дължимите такси по реда на Закона за водите и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
Във връзка с това, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Хасково създава нов член чл. 42а към Раздел VІІ – Такси за административни услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково на Общински съвет - Хасково, със следния текст:
 
(1) За издаване на разрешителни за водовземане и/или водоползване от води публична общинска собственост, включително от язовири и микроязовири се заплащат еднократни такси както следва:
1. за издаване на разрешителни за водовземане и/или водоползване от води публична общинска собственост – 100 лева без ДДС на воден обект.
2. за продължаване срока на разрешителните по т. 1 се събира еднократна такса  в размер на 100,00 лева без ДДС.
3. за изменение и/или допълнение на разрешително за извършване на дейности по водовземане и/или водоползване от води публична общинска собственост се събира еднократна такса  в размер на 100,00 лева без ДДС.
 
(2) За право на използване на води и водни обекти, публична общинска собственост се заплащат такси съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване както следва:
1. Такса за водовземане от повърхностни води.
 Таксата за водовземане от повърхностни води, освен в случаите на водовземане от повърхностни води с цел електропроизводство, се определя по следната формула:
Т = Е x W,
където:
Т е размерът на дължимата годишна такса - в лв.;
Е - единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, съгласно таблицата - лв./куб. м;
 


по
ред

Цел на ползване на
водата

Единичен размер на таксата –  Е
(лв./куб. м)

1.

Питейно-битово водоснабдяване

0,02

2.

Напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури

0,001

3.

Охлаждане

0,0003

4.

Промишлено водоснабдяване

0,045

5.

Всички други цели

0,065

 
W - е размерът на ползвания годишен воден обем - куб. м; 
2. Такса за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения
Таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се определя по следната формула:
Т = Е x W,
където:
Т е размерът на дължимата такса - в лв.;
Е - единичният размер на таксата - лв./куб. м;
W - размерът на иззетия обем наносен материал - куб. м.
 Единичният размер на таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения е 1 лв./куб. м иззет наносен материал от водния обект.
 
(3) Таксите за водовземане и за ползване на воден обект по ал. 2 са годишни и се заплащат по бюджетната сметка на общината не по-късно от 31 март на следващата година.
При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на органа, издал разрешителното.
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
 
Изготвил:
Н. Малкоч – директор дирекция „ССТТТЗПОС“
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art