A+ A A-

Докладна записка за редовното заседание на Общински съвет - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж.Георги Иванов- кмет на община Хасково
 
 ОТНОСНО: Допълване наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково
 
 
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
 
На основание чл.8 ал.1 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.3 ал.2 от Наредбата за общинската собственост, Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково и във връзка с подобряване контрола по ползването на общински земеделски имоти и формиране на допълнителни приходи в общинския бюджет, предлагам, Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
 
РЕШЕНИЕ:
 
 
 Допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково със следния текст:
 
чл.21 ал.4   За ползване на общински земеделски имоти с начин на трайно ползване – ливади, мери и пасища, се заплаща годишна такса в размер на 10 лв. за декар.
Таксите се събират от съответните кметове и кметски наместници по местонахождение на имота.
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art