A+ A A-

Докладна записка от Делян Делчев- Председател на Общински съвет - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Делян Делчев – Председател на Общински съвет – Хасково
 
 
ОТНОСНО:       Право на преминаване и учредяване на сервитут през имоти, собственост на Община Хасково за изграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за гр.Хасково”.
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
            Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира и провежда необходимите процедури по възлагане на проектиране и строителство на обект: „Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за гр.Хасково”.
            С Решение №728 от 25.03.2011 г. на Общински съвет – Хасково е одобрен Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за подобект: „Изграждане на водопровод от ПС „ІІІ подем” до НВ 30000 м3”.
            С писмо-факс от МРРБ с вх.№04-15-26 от 28.07.2011 г. ни информират, че на 28.07.2011 г., ще бъде подписан договор за строителство на обекта.
            Трасето на проектирания водопровод преминава през имоти – пасища, публична общинска собственост на Община Хасково. Във връзка с издаване на разрешение за строеж е необходимо да има предварително съгласие за право на преминаване и учредяване на сервитут в тези имоти.
 
            С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет – Хасково
 
ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ
 
За учредяване на право на преминаване и сервитут през следните имоти – публична общинска собственост – 77195.99.16, 77195.102.10, 77195.107.45, 77195.229.22, 77195.229.26, за изграждане на строеж: „Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за гр.Хасково”, в съответствие с одобрения подробен устройствен план.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                                   /Делян Делчев/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art