A+ A A-

Докладна записка

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж.ГЕОРГИ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
 
 
Относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково
 
 
 
 
                 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
                На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с услесняване работата на общинската администрация по прилагане на Наредбата за рекламната дейност е необходима промяна на настоящата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково
 
 С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното
 
РЕШЕНИЕ:
 
На основание чл. 22 от ЗМСМА Общински съвет – Хасково изменя и допълва настоящата Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково, както следва:
 
Чл.40 т.10б придобива следната редакция.  Думата “НАДПИС” се заменя с Рекламно-информационните елементи /РИЕ/ , като отпада й текста “и указващ функцията на даден обект в нея”
 
 
 
             
           
К М Е Т
НА ОБЩИНА ХАСКОВО: /п/
              инж. ГЕОРГИ ИВАНОВ

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art