A+ A A-

Докладна записка oт Представителна група „Движение за права и свободи” при ОбщС-Хасково относно изменение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От Представителна група „Движение за права и свободи” при
Общински съвет – град Хасково чрез председателя
Шенер Сабри Халибрям
 
 
Относно: Изменение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково.
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Съгласно чл.4, т.8 от горецитираната наредба за осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, се забранява озвучаването с технически средства и вдигането на шум по улици, площади, паркове и спортни съоръжения в жилищни и нежилищни сгради, включително храмове на религиозни общности, когато звука се чува извън сградата за времето на цялото денонощие. Озвучаването на горепосочените места може да бъде осъществено по повод празник или честване, след писмено разрешение от кмета на общината. Разпоредбите на чл.4, т.8 създадоха проблеми на религиозните общности, както и на гражданите, които по повод на всеки празник следва да вземат писмено разрешение от кмета на общината. Считам че текста на чл.4, т.8 следва да бъде изменен, като се изключат храмове и религиозни общности и отпадне възможността за всеки конкретен случай гражданите да искат разрешение от кмета на общината.
С оглед на това, предлагам на Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
                                     РЕШЕНИЕ:
1.Изменя Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково.
 
2.Параграф 1 Чл.4, т.8 придобива следната редакция:
Озвучаването с технически средства и вдигането на шум по улици, площади, паркове и спортни съоръжения, жилищни и нежилищни сгради, когато звука се чува извън сградата за времето на цялото денонощие. Озвучаването на горепосочените места може да бъде осъществено по повод празник или честване.
 
 
11.03.2011 г.                        Вносител:
Гр.Хасково                                     /Шенер Халибрям/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art