A+ A A-

Докладна записка oт ПГ „ГЕРБ” в ОбщС-Хасково относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасност на движението на територията на община Хасково.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ПГ „ГЕРБ” в ОбщС-Хасково
 
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасност на движението на територията на община Хасково.
 
                Уважаеми колеги,
С наше решение от 2009 г. на територията на гр. Хасково бе уредено платено паркиране на ППС в т.н. „Синя зона“.
Поради противоречие, с действащия към онзи момент ЗДвП и към настоящия момент приетите нормативни текстове  се явяват незаконосъобразни. Наред с това, те се отличават с изключителна непрецизност, граничеща с липса на регламентация и позволяваща административен произвол по отношение на гражданите. В резултат на това нарастна и социалното напрежение в града.
 С решение от 07.03.2011г., Общински съвет – Хасково отмени спорните текстове в наредбата. Затова и водени от убеждението, че следва паркирането и престоя за ППС на жителите и гостите на града да бъде нормативно уреден, предлагаме нашите виждания за „философията“ и целите на „Синята зона“ и съответните предложения по законосъобразното администриране и действие на местата за платено паркиране.
            На първо място следва да се отчете, че паркирането има пряка връзка с различните социално - икономически функции на зона „Център“, каквото е посещението на офиси, училища, болници, административни учреждения, търговски обекти, както и за живеене. Това води до разнообразие във времето на използване на автомобилите, приемливо разстояние за изминаване пеша, продължителност на паркирането, пиковите часове на паркирането и др.т.
Убедени сме, че решаването на проблемите, свързани с движението и паркирането в центъра на града, изисква мерки не само за паркирането, но и разработване на стратегия за уличната мрежа, организацията на движението по нея и структура на използването на обществения и таксиметров транспорт.
В частта за паркирането следва да приемем, че водещи ще бъдат следните приоритети:
-         Създаване и спазване на правила за паркирането
-         Насърчаване на преминаването от улично в извънулично паркиране в паркинги и гаражи
-         Идентифициране и даване на приоритет на целеви групи в политиката по паркирането – инвалиди, работещи, посетители, живеещи в „Синя зона“.
-         Организация на дейностите по паркирането и прилагането на правилата на територията на гр. Хасково
-         Подобряване на контрола и управлението на автомобилния трафик
В центъра на нашия град в момента има недостиг на места за паркиране, който с годините ще нараства. Затова, наред с регулацията на престоя и паркирането, в бъдещата си дейност местния парламент, следва да  приеме и комплекс от мерки и дейности, които да поставят началото на преориентацията от улично към извънулично паркиране.
Тук няма как да не засегнем темата, че при наличие на изградени от общината и отдадени на концесия паркинги, в непосредствена близост до тях и върху самото улично платно бе допуснато платено паркиране в т.н. „Синя зона“. Това стана възможно, заради подменяне на приоритетите за създаването на „Синя зона“, като вместо облекчаване на трафика и „отпушване“ на движението и разтоварване на центъра, се търсеше събиране на приходи и пълнене на общинската хазна.
Платеното паркиране, което предлагаме да бъде въведено в бъдеще ще възстанови първоначалната идея и ще облекчи шофьорите на ППС в преценката им къде и при какви условия да паркират.
Затова и предлагаме паралелно съществуване на два режима на паркиране на ППС в „Синя зона“, а именно места с уредено кратковременно паркиране – пред административни и обществени сгради и здравни заведения с възможност за паркиране от 30 мин. до 2 часа и места за продължително паркиране само в работни дни от 08.30 часа до 17.30 часа.
Предлагаме с оглед вече установеното в предишната нормативна уредба цената за час паркиране да бъде в размер на 1 лв., като в зоните за кратковременно паркиране да бъде за 30 мин. – 0.50 лв., за 1 час – 1 лв, за два часа - 2 лв.
Заплащането следва да  става посредством досега използвания начин – чрез талон по приет от Общински съвет – Хасково образец, както и чрез изпращане на кратко съобщение /SMS/ на уникален номер с точното изписване на държавния контролен номер на МПС-то и чрез таксуване на паркинг-колонка с фискална памет. Видът на таксуването на паркирането да бъде ясно и недвусмислено указван по начин видим от всяко ползвано паркомясто. Разбира се, това предполага работа по въвеждането на новите системи на отчитане на паркирането, но въвеждането им убедени сме ще облекчи както администрирането на зоната, така и ще повиши нейната ефективност.
Предлагаме да се въведат предплатени месечни карти за паркиране в „Синя зона“, които ще облекчат шофьорите, особено ако се движат и паркират непрекъснато в „Синя зона“. Това би спестило от личното им време и би свело до минимум възможността за конфликти и санкционирането им. Предложението ни за месечна предплатена карта за паркиране в „Синя зона“ е в размер на 66 лева, която цена е формирана на база 22 работни дни и средно ползване на зоната по три часа дневно. Предплатените карти ще се поставят на предното стъкло на автомобила и ще бъдат попълвани служебно при закупуването им с ДКН на ППС-то и срока за който важат.
Предлагаме запазване на преференциалното паркиране по постоянен адрес, както и стойността му – 72 лв. годишно.
Както споменахме по-горе с цел избягване на произволното санкциониране и възможност на гражданите да направят информиран избор за паркиране срещу заплащане следва обозначаването на „Синя зона“ да бъде ясно, конкретно и с посочени възможни санкции при неизпълнение на правилата.
Определените паркоместа „Синя зона“ на всяка конкретна улица и във всеки конкретно обособен участък следва да бъдат обозначени с единна табела съдържаща минимално необходимото съдържание – „Зона за кратковременно паркиране от 30 мин. до 2 часа“ цена 30 мин- 0.50 лв. и 1 час – 1 лев и 2 часа – 2 лв. и указанието, че в тази зона с оглед характера и – за осигуряване достъп до учреждение или здравно заведение след престояване над предварително заплатеното следва отстраняването на ППС с „паяк“.
В зоната за платено паркиране от 08.30 до 17.30 часа следва да се укаже съответно: „Зона за платено паркиране от 08.30 до 17.30 часа – 1 лв/1 час, както и че за паркиране продължило над заплатеното следва блокиране на автомобила с техническо средство „скоба“, като за деблокирането се заплаща реалното време на паркиране плюс разходите по поставяне и отстраняване на „скобата“. Няма да се допуска отстраняване на паркирал в зоната за платено паркиране автомобил с устройство тип „паяк“. Следва и ясно да бъде казано, че в места определени от нас като места за платено паркиране, не следва да се налагат глоби за неправилно паркиране по настоящата наредба и ЗДвП, защото в Закона ясно е дефинирано кога и при какви случаи се налага глоба с фиш, както и е дадена дефиниция на неправилно паркиране, а престоят на място за паркиране над допустимото време не е сред тях.
Затова и опирайки се на така изложената концепция, предлагаме общински съвет – Хасково да приеме следното решение:
 
Общински съвет – Хасково, на основание чл. 21 ал.2  от ЗМСМА приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасност на движението на територията на община Хасково.
 
В глава Пета се създава раздел Първи, в който попада чл. 26
Създава се раздел Втори,  с наименование и текст:
 
Платено паркиране на ППС
Раздел 2.1.
Кратковременно платено паркиране от 0.30 мин до 2 часа – „Синя зона-1”
 в работните дни от 08.30 часа до 17.30 часа    
 
Чл.27 /1/ На територията на града в близост до административни учреждения, здравни заведения и др. се определят райони, пътища или части от пътища за зони за кратковременно платено паркиране в работните дни от 08.30 до 17.30 часа. В тях се заплаща за паркиране на един автомобил  за не по-малко от 30 минути и за не повече от 2 часа. /”Синя зона-1”/
/2/ Зоните по ал.1 /”Синята зона-1”/ се определят с Решение на Общинския съвет.
/3/Решението на Общинския съвет по ал.2 съдържа:
               1.описание на зоната по улици, площади, характерни места и пр.
               2.дневния и часовия режим на работа на зоната.
         /4/ Стойността на паркирането за 30 мин. е 0.50 лв. с ДДС, съответно за час – 1 лв. и за 2 часа – 2 лв.  
/5/Промени в обхвата, стойността на паркирането и други параметри на утвърдените „Сини зони-1” се извършват по реда на ал.2.
Раздел 2.2
Продължително платено паркиране  до 9 часа дневно– „Синя зона-2” в работните дни от 08.30 часа до 17.30 часа
Чл.28 /1/ На територията на града се определят райони, пътища или части от пътища за зони за продължително платено паркиране до 9 часа дневно между 08.30 часа и 17.30 в работните дни. В тях се заплаща за паркирането на един автомобил за не по-малко от 1 час и за не повече от 9 часа./Синя зона-2/
        /2/ Зоните по ал.1 /”Синята зона-2”/ се определят с Решение на общинския съвет.
       /3/ Решението на Общинския съвет по ал.2 съдържа:
               1.описание на зоната по улици, площади, характерни места и пр.
2.дневния и часовия режим на работа на зоната.
                /4/ Стойността на паркирането е 1 лв./час
                /5/ Стойността на паркирането се заплаща чрез закупуване на талони за паркиране, изпращането на SMS или таксуването на паркинг – апарат
       /6/Промени в обхвата, стойността на паркирането и други параметри на утвърдени „Сини зони-2” се извършват по реда на ал.2.
 
Раздел 2.3
Преференциално и привилегировано паркиране в „Синя зона“
 
Платено преференциално паркиране на ППС -“Месечен абонамент Синя зона-2“
Чл. 28 /1/ На територията на обособената „Синя зона-2“ може да се паркират и ППС, за които е направен „Месечен абонамент – Синя зона-2“
          /2/ Картата „Месечен абонамент – Синя зона – 2“ дава право на водачите на ППС да ги паркират без закупуването на талон, изпращането на SMS или таксуването на паркинг – апарат на паркоместата с режим на продължително паркиране „Синя зона – 2“ в рамките на работното време на зоната.
        /3/ Картата „Месечен абонамент – Синя зона-2“ се издава от специализираното общинско дружество след попълване и подаване  на заявление по образец.
       /4/ Картата е валидна за всяко място от „Синя зона – 2“ и само за ППС-то, за което е издадена.
       /5/ Стойността на картата  „Месечен абонамент – Синя зона – 2“ е 66 лв. с ДДС   и се издава за срок от един месец.
        /6/ Картата се поставя зад предното стъкло на автомобила, за който е издадена по начин осигуряващ видимостта и отвън.
 
Платено преференциално паркиране на ППС по адресна регистрация
Чл.29 /1/ На територията на обособената „Синя зона-2“ може да  паркират и ППС, за които е издадена годишна карта за преференциално паркиране по адресна регистрация на собственика или ползвателя им в района на зоната.
           /2/Картата за преференциално паркиране по адресна регистрация/постоянен или настоящ адрес/, дава право на водачите на ППС да ги паркират без закупуването на талон, изпращането на  SMSили таксуването на паркинг – апарат на паркоместата с режим на продължително паркиране „Синя зона -2.
        /3/ Картата по адресна регистрация се издава от специализираното общинско дружество след попълване на заявление по образец и представяне на удостоверителни документи за регистрация на собственика или ползвателя на ППС-то по постоянен или настоящ адрес в район на „Синя зона – 2“.
        /4/ Картата е валидна за местата от „Синя зона – 2“ находящи се на улицата по адресна регистрация на лицето или на най- близките пресечни улици в близост до адресната му регистрация.
      /5/ Стойността на картата за преференциално паркиране по адресна регистрация е 72 лв. с ДДС и се издава за срок от 1 година.
     /6/ Картата се поставя зад предното стъкло на автомобила, за който е издадена по начин осигуряващ видимостта и отвън.
             /7/ Картата не гарантира запазено място на автомобила в „Синя зона“
 
Привилигировано паркиране
 
Чл.30 /1/Във всяка „Синя зона”се осигуряват фиксирани и обозначени (Знак Д21–„Инвалид”) места за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с увреждания.
/2/ На местата по ал.1 могат да престояват само автомобили, снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително съдържа регистрационния номер на автомобила и международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъде поставена от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила.
/3/ Картата осигурява безплатно паркиране в зоната до 2 часа.
/4/Картата по ал.2 се издава от Общинската администрация. Валидни са и карти, издадени от други общински или публични администрации, съдържащи изискуемите по-горе атрибути.
Чл.31 Моторни превозни средства със специален режим на движение по чл.91, ал.3 от ЗДвП могат да паркират в „Синя зона” при изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.
Чл.32 /1/ Автомобили ползвани от лица на изборна длъжност в Община Хасково, служители на община Хасково, както и официални гости на общината могат да паркират в „Синя зона“, обособена пред и до сградата на общината без заплащане и след издаване на служебен пропуск за това от кмета на Общината.
 
 
Раздел 2.4
Администриране и контрол на „Синя зона“
Чл.33/1/ Установяване на заплащането и контрола на действителното времетраене на паркирането в „Синя зона” става с предварително закупен от водача талон, чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS), чрез таксуване от паркинг-автомат или със съответната карта по чл. 28, 29 и 30.
/2/Вида и дизайна на талоните за паркиране се утвърждават с решение на Общинския съвет. На талона задължително се изписват указанията за неговото ползване.
/3/Средствата от талоните, от SMS-ите, от паркинг-автоматите и картите  постъпват в бюджета на специализиланото търговско дружество администриращо дейността.
Чл.34 /1/При използване на талон за заплащане на престоя в зоната, водачът на автомобила е длъжен да отбележи върху него, по ясен и точен начин, следвайки указанията, необходимите данни за паркирането и да го постави зад предното стъкло на автомобила, по начин, осигуряващ видимостта му отвън.
         /2/ При заплащане чрез SMS, водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.
        /3/ При заплащане на паркинг-автомат водачът е длъжен да постави издадения талон зад предното стъкло на автомобила, по начин осигуряващ видимостта му отвън.
Чл.35 /1/Дейността по продажба на талоните за паркиране, предоставяне на SMS-услугата, паркинг-автомати и карти за преференциално и привилигировано паркиране, контрола по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, принудителното задържане на неправилно паркирано ППС, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, заедно или поотделно се извършват от специализирано общинско дружество.
       /2/ Решение по ал.1 се взема от Общинския съвет. С решението изрично се регламентират всички финансови и бюджетни взаимотношеия между дружеството и общинската администрация.
                          
Раздел 2.5
Платено паркиране на ППС – „Служебен абонамент“
Чл. 36/1/В  райони, на пътища или части от пътища – общинска собственост, на специално обозначени места може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент“.
        /2/ „Служебен абонамент“ се допуска само за собственици, ползватели или наематели на нежилищни имоти.
       /3/ Картата за служебен абонамент се издава от специализираното общинско дружество след попълване на заявление по образец и представяне на удостоверителни документи за необходимостта от ползване на паркомясто.
      /4/ Картата важи само за едно място и само за едно ППС и е по образец утвърден от Общински съвет – Хасково.
     /5/ Стойността на картата за служебен абонамент се определя от Общински съвет – Хасково и се издава за 3, 6 или 12 месеца.
Стойността за „Служебен абонамент“ в зона „Център“ на град Хасково е:
-         за 3 месеца- 390лв.,
-         за 6 месеца 690 лв. и
-         за 1 година 960 лв.
Стойността за „Служебен абонамент“ в останалата част на град Хасково е:
-         за 3 месеца 190 лв.
-         за 6 месеца 320 лв.
-         за 1 година 480 лв.
   /6/ Картата се поставя зад предното стъкло на автомобила, за който е издадена по начин осигуряващ видимостта и отвън.
Създава се раздел 3:
 
Раздел 3
Принудителни мерки при незаплатено паркиране в „Синя зона“
И „Служебен абонамент“
 
Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС
Чл.37 (1) ППС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в „Синя зона” може да бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба”.
         /2/ Поставянето на „скоба” може да се извършва само от служители на специализираното общинско дружество администриращо и контролиращо зоната.
               /3/Конструкцията на „скобата” и начина на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не нанасят повреда на ППС.
      /4/ Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от лицата по чл.37/2/.
      /5/ На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.
Чл.38 /1/ За принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща стойността на нерегламентираното паркиране и разхода по прилагането на техническото средство.
        /2/ Размерът на разхода по прилагане на техническото средство се определя след изготвена калкулация от специализираното общинско дружество администриращо дейността и се утвърждава с решение на Общинския съвет.
        /3/ Разходите по ал.1 и таксата за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на ППС, при неговото отблокиране и се събират срещу представяне на фискален бон.
 
       Принудително преместване на неправилно паркирано ППС
 
Чл.39 /1/ При паркиране на забранените в чл.26 места службите за контрол отстраняват неправилно паркираното ППС, чрез специализирано превозно средство, тип „паяк“ и го транспортират за отговорно пазене до предварително указан паркинг.
          /2/ Освобождаването на отстраненото ППС се извършва след заплащането на такса за отстраняване и извозване, представяне на контролния талон на МПС, лична карта на водача и полагане на подпис в Дневник за принудително отстранени автомобили. Стойността на таксата се определя с Решение на Общински съвет- Хасково.
 Чл.40 /1/ При паркиране на забранените в чл. 26 места, „Общинска полиция“ – Хасково може да налага и глоба с фиш в размер до 50 лв. Фишът е по образец утвърден от Министъра на вътрешните работи и задължително съдържа описание на нарушението и тежестта му, както и конкретния размер на наложената глоба.
            /2/ При издаване на фиш в отсъствието на нарушителя, първият му екземпляр се закрепва на автомобила, което е равносилно на връчването му, втория екземпляр се изпраща на регистрирания собственик на автомобила по пощата с обратна разписка, а третия екземпляр остава в „Общинска полиция“
          /3/ Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 14 дневен срок от получаване на втория екземпляр от собственика, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се предприема принудителното и събиране.
         /4/ При явяване на лицето за заплащане на глобата в 14 дневния срок по ал.3 се събира половината от наложената с фиша глоба.
 
В глава Шеста се правят следните изменения:
Контрол и административно-наказателна отговорност се правят следните изменения:
 
1.      чл. 32 става чл. 40, и е в следната редакция:
чл. 40 /1/ Контролът по тази наредба се осъществява от:
1.                     Специализираното общинско дружество по администриране на паркирането, определено с решение на Общински съвет – Хасково
Досегашните т.1 и 2, стават съответно 2 и 3
 
2.      чл. 33 става чл. 41,
3.      чл. 34 става чл. 42, като от същия в т. 1 отпада текста „...и 27, ал.6“, а
 т. 5 се отменя изцяло.
4. Изцяло се отменят членове 35 и 36
 
 
 
         ЗА ПП“ГЕРБ“
 
                 /Антон Иванов/
 
 
Вашите коментари и предложения изпращайте на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art