A+ A A-

Докладни записки за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 24.06.2016 г.

 

 

 

1. Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково - изтегли 

2. Изменение на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост  - изтегли 

3. Изменение в Глава втора “Местни данъци и такси“ - Раздел І - изтегли 

4. Изменение в чл.5 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково - изтегли 

5. Изменение в Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне на местните данъци в Община Хасково - изтегли 

6. Изменение в чл.20, ал.2 на Наредбата за обществения ред при използване на ППС - изтегли 

7. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково - изтегли 

8. Изменение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково - изтегли 

 

 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art