A+ A A-

Докладнa запискa за предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Хасково / 27.05.2016 г. /3/

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Росен Пеянков – общински съветник от КП „Сряда 7" в  Общински съвет – Хасково
 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за получаване и управление на дарения от Община Хасково.
                       
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
Съгласно чл.21, ал.1, т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  общинските съвети приемат наредба, с която се определят условията и реда за получаване и управление на дарения от общините. 
На това основание изготвих проект на Наредба за получаване и управление на дарения. Целта на Наредбата е да се определи реда за получаване на дарения от страна на община Хасково, като по този начин да се предотврати получаване на такива, които поради своя характер или условия са в състояние да накърнят или променят политиката на Община Хасково, да доведат до нарушения на законодателството и да доведат до имуществени загуби за общината. 
С приемане на Наредбата ще се осъществява контрол за даренията и по отношение на добрите нрави и морал. От друга страна ще се даде възможност за прозрачност по отношение на приемане и управление на даренията, на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството.         
С оглед осигуряване спазването на основните принципи за прозрачност при осъществяването на дейностите по тази Наредба, в Община Хасково ще бъде създаден и Публичен регистър достъпен в интернет, което гарантира и осъществяването на граждански контрол.
Финансови средства: За прилагане на Наредбата за получаване и управление на дарения от Община Хасково не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства 
Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.  
Фактически основания: необходимост от приемане на местен нормативен документ, който да регламентират реда за получаване и управление на дарения от Община Хасково.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното 
 
                Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.1, т.14 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Хасково приема НАРЕДБА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
Общински съветник от
КП  "Сряда 7" - Хасково: 
/Росен Пеянков/ 

Приложение:
НАРЕДБА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art