A+ A A-

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково / 27.05.2016 г. /2/

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Постоянната комисия по здравеопазване, екология и
социални дейности при Общински съвет – Хасково
 
 
ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска
собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
От 2000 г. със започване на реформата в здравеопазването, наличните по места селски здравни служби и пунктове бяха отдадени под наем на лекарите, регистрирали лечебни заведения в селата на Община Хасково. През годините поради отдалеченост, малък брой осигурени пациенти, лоши условия на труд, липса на належащи ремонти и високи наемни цени, селата се обезлюдиха от лекарско присъствие, здравните служби и оборудването са в окаяно състояние, населението е лишено от здравна грижа на място. От 35 села в Община Хасково постоянно лекари има само в 3 села, в други 6 лекар ходи по график седмично. Самото оборудване – медицинско и немедицинско, е фактически и морално остаряло и с наема изплащан месечно през всичките тези години, отдавна е изплатено.  
Предвид гореизложеното и като една начална стъпка в посока на създаване условия за привличане на медицински специалисти и осигуряване на достъпна медицинска грижа на населението по селата, предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва чл.6 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, като създава нова ал.3 с текст:
„ал.3 За ползване на налично годно движимо медицинско и немедицинско имущество в медицинските и стоматологични кабинети в селските здравни служби и здравни пунктове в Община Хасково, наем не се дължи”.
 
 
Постоянна комисия по здравеопазване,
екология и социални дейности при
Общински съвет – Хасково:
 
 
1. д-р Валя Иванова            - …………………………………
 
2. Йозджан Мехмед             - …………………………………
 
3. д-р Лилия Консулова      - ……………………………………
 
4. Николина Кирева           - ……………………………………
 
5. Иво Конгалов                 - ……………………………………
 
6. Марин Пантов                - ……………………………………
         
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art