A+ A A-

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 27.05.2016 г. /1/

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Х А С К О В О
 
ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА
 
от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Със свое Решение №61 от 01.02.2016 г., Общински съвет – Хасково прие бюджета на Община Хасково за 2016 год.  
В т.13.3 от същото решение, са определени средства в размер на 200 000 лв. за субсидии за спортни клубове и дружества, колективни спортове – детско-юношески школи, със седалище и дейност на територията на общината, които се разпределят след изработване и приемане на Наредба за тяхното финансиране от Общинския съвет.
С предложения проект за Наредба, се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Хасково за подпомагане на спортните клубове. 
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.59, ал.2, чл.62, ал.1, т.7 и чл.64 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет - Хасково приема Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Хасково.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/Добри Беливанов/
 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art