A+ A A-

Заседание 29.01.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

С В И К В А М:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ПЕТО  ЗАСЕДАНИЕ
НА 29 ЯНУАРИ 2016 Г. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТСТЪПКА ОТ 5 НА СТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕДПЛАТИЛИ ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО 30.04.2016 Г.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА НОВА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 Г.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 Г.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2016 Г.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА „КОАЛИЦИЯ „ЗА ХАСКОВО” ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.26, АЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „АГРОПРОГРЕС – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН – 2016 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВАРТАЛИ 902 И 903, Ж.Р. „ОРФЕЙ 3”, ГР.ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛ 24 И КВАРТАЛ 25 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.516.1, М. „ЦИГАНСКА МАХАЛА”, КВ. „БОЛЯРОВО”, ГР.ХАСКОВО.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА КВ.248, КВ.252, КВ.256, КВ.255, КВ.254 И КВ.253 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЛСКИ ПЪТИЩА, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ, ЗА НУЖДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛ.СЪОРЪЖЕНИЕ В ИМОТ №77195.562.8 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП – НИВА, ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, СТОПАНИСВАНА ОТ ОБЩИНАТА.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВАРТАЛИ 294 И 295, ГР.ХАСКОВО.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ „ЧЕШМАТА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ВЪГЛАРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА ПЛОЩАД В Ж.К. „ОРФЕЙ”, ГР.ХАСКОВО.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ХАСКОВО.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА И ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ.
23.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

На 25 януари 2016 г. /понеделник/:
ПК по  здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.                          

На 26 януари 2016 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.

На 27 януари 2016 г. /сряда/:
ПК по  образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art