A+ A A-

Заседание 15.01.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ХАСКОВО

С В И К В А М:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТВЪРТО (ИЗВЪНРЕДНО) ЗАСЕДАНИЕ
НА 15 ЯНУАРИ 2016 ГОД.(ПЕТЪК) ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ” ЕООД, ГР.ХАСКОВО” ПО МЯРКА М02 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” НА ПРОЕКТ: „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА НА МТСП ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В СТРАНАТА, ФИНАНСИРАНА ОТ ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА”.


МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

На 11 януари 2016 г. /понеделник/:
ПК по  здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.

ПК по бюджет и финанси - 16.00 ч.

ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art