A+ A A-

Заседание 11.12.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
НА 11 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ПОЛАГАНЕ КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧИСЛЕНОСТТА И ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.  
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО В ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /НСОРБ/.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ХАСКОВО”.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ ИЗХ.№ФО-52/17.11.2015 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-4.001 ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ” (ПО4), С НАИМЕНОВАНИЕ „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТ НА ВТОРОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ  „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА4.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ ДЪЛГ И СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2015 Г.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2015 Г.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ.54 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ №903 ОТ 18.09.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАЛОМЕРНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. ПО НАРЕДБА №7 ОТ 29.12.2000 Г. НА МОН.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ „ХР.СМИРНЕНСКИ” – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №901 ОТ 18.09.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ПУП-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.835, Ж.Р. „ИЗГРЕВ”, ГР.ХАСКОВО.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.112.19, М. „КАРАМУТЛИ”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.
24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН.
25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.
26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА, ЮГОИЗТОЧНО ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.109.34 И №77195.109.9 И СЕВЕРНО ОТ КВ.1026, Ж.Р. „КЕНАНА”, ГР.ХАСКОВО.
27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА С ОСОВИ ТОЧКИ 3106, 2538 И 2540 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.ХАСКОВО, ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД №617/1994 Г.
28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ.
29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ НА ДЕЦА.
30. ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art