A+ A A-

Заседание 18.09.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
  
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
НА 18 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА“ХАСКОВО”
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО”.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА КМЕТСТВО”.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО ДА ПОЛЗВА БАНКОВ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАЛОМЕРНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО НАРЕДБА №7 ОТ 29.12.2000 Г. НА МОН, ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ  РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2015 Г.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТИ В МЕСТНОСТ „МАПИ” – ГРАД СОЗОПОЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ПОЧИВНА СТАЦИЯ „СМОКИНИ”.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПОД НАЕМ НА СЛУЖИТЕЛИ НА СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР – ГР.ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ЗАКРИВАНЕ НА ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.ХАСКОВО.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМЕНА НА УЛИЦИ В ЖИЛИЩЕН РАЙОН „РЕПУБЛИКА” – ГРАД ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЯНУАРИ 2015 Г. ДО М.АВГУСТ 2015 Г. ВКЛ. 
17. ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 14.09.2015 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
На 15.09.2015 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
На 16.09.2015 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art