A+ A A-

Заседание 26.06.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
  
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 26 ЮНИ 2015 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”
  
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО” И „ИН ВИВО” НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ 
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР – ГР.ХАСКОВО.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА НОВА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ НА ВОДЕН ОБЕКТ.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНА РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА ПЛАНА НА С.ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО ПО НАРЕДБА №49 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА КВС (КАРТА ЗА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ).
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА: ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ /ППС/ PD 2966 – ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА VIVACOM ЗА БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ НА „БТК” ЕАД.       
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.374.9, М. „ХАЛИЛОВО”, ЗЕМЛИЩЕ ГРАД ХАСКОВО.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ КВ.1200, ЖИЛИЩЕН РАЙОН „КАМЕНЕЦ”, ГРАД ХАСКОВО.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.172, КВ.172А И ЧАСТ ОТ КВАРТАЛИ 545, 546 И 178А, ГРАД ХАСКОВО.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛИ 313, 312 И КВАРТАЛ 329А И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ І ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ (НОВОПРОЕКТИРАНИ УПИ І ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, УПИ ІІ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, УПИ ІІІ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И УПИ ІV ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ), КВ.329А ПО ПЛАНА НА ГРАД ХАСКОВО.
15.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 22.05.2015 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
На 23.06.2015 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
На 24.06.2015 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art