A+ A A-

Заседание 29.05.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 29 МАЙ 2015 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.34А, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ „АМ „МАРИЦА” ОТ КМ 5+000 ДО КМ 71+011.31”.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ ДЪЛГ И СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ГПЧЕ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛЯ НА „АГРОПРОГРЕС – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ЗАКРИВАНЕ НА ГРУПА „ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ”.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТ ПАСИЩА, МЕРИ, В НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – ДРУГА ТЕРИТОРИЯ, ЗАЕТА ОТ СЕЛСКО СТОПАНСТВО.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАРИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИНИ ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015 Г.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ ЗА ЕЛЕКТРО И ВИК ЗАХРАНВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.337.57, №77195.337.59, №77195.337.60, М. „АК БАШ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДИТЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, М. „БЮКЯ”.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ ЗА ЕЛЕКТРО И ВИК ЗАХРАНВАНЕ, ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.337.54, М. „АК БАШ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №014006, М. „ГРАДИНИТЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.МАНАСТИР, ОБЩИНА ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.13 И КВ.14, С.ШИРОКА ПОЛЯНА, ОБЩИНА ХАСКОВО.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.168.19, М. „БАЛАКЛИ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.374.27 /ПАСИЩЕ/, М. „ХАЛИЛОВО” ПО КК НА ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ПОДЗЕМЕН КАБЕЛ ЗА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.374.10, М. „ХАЛИЛОВО”, ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.
20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ ЗА ЧАСТ „ЕЛЕКТРО” И ЧАСТ „В И К” И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.128.18, №77195.127.6 И №77195.128.1, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ „ПЪТ ІV – 80072 „СТОЙКОВО – ЛЮБЕНОВО” ВАРИАНТ И МОСТ КМ 0+000 ДО 0+581 – ЗЕМЛИЩЕ НА С.ЛЮБЕНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО”.
22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ, С КОЯТО СЕ ИЗРАЗЯВА НЕСЪГЛАСИЕ СРЕЩУ ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО”.
24. ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 25.05.2015 г. /понеделник/:
 
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 26.05.2015 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 27.05.2015 г. /сряда/:
 
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art