A+ A A-

Заседание 24.04.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 24 АПРИЛ 2015 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”
  
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 Г. 
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ ЗА 2016 Г. В ОБЩИНА ХАСКОВО.
3. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТ НА ВТОРОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА – „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” И „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП”.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2014-2017 Г. 
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ ЗА 2014 Г. НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪГЛАСНО ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СЪГЛАСНО ГЛАВА ПЕТА, РАЗДЕЛ І ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, /ПОСТАНОВЛЕНИЕ №316 ОТ 24.11.2011 Г. НА МС/.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИ ЖИВОТНОВЪДИ С РЕГИСТРИРАНИ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.374.27 /ПАСИЩЕ/, М. „ХАЛИЛОВО” ПО КК НА ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ПОДЗЕМЕН КАБЕЛ ЗА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.374.10, М. „ХАЛИЛОВО”, ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА НОВО ПЪТНО КРЪСТОВИЩЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ НКV 1258 – „ХАСКОВО – ХАНЧЕ КЛОКОТНИЦА” С РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ І-8 „ПЛОВДИВ – ХАСКОВО” ПРИ КМ 296+630 ДЯСНО.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.516.1, М. „ЦИГАНСКА МАХАЛА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
14. ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 20.04.2015 г. /понеделник/:
 
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 21.04.2015 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 22.04.2015 г. /сряда/:
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art