A+ A A-

Заседание 27.03.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 27 МАРТ 2015 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”
  
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
  
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА БОЛНИЧНИЯ ПРЕСТОЙ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ” ЕООД, ГР.ХАСКОВО” ПО МЯРКА 1 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ” ОТ ПРОГРАМА BG 07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ОСЪЩЕСТВЯВАНА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2018 Г.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 Г.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА С ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И  ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ ПО РЕДА НА ЗФВС.
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА НОВА ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ЗАСЕДАНИЕ НА „АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К ХАСКОВО”. 
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ: „ПЪТ ІV-80072 „СТОЙКОВО – ЛЮБЕНОВО” ВАРИАНТ И МОСТ КМ 0+000 ДО 0+581” В ЗЕМЛИЩЕ НА С.ЛЮБЕНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.341.32, М. „ХАЛИЛОВО”, ГР.ХАСКОВО.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА ПАРК В ГРАД ХАСКОВО.
12. ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 23.03.2015 г. /понеделник/:
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
На 24.03.2015 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
На 25.03.2015 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art