A+ A A-

Заседание 28.11.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ЧЕТИРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 28 НОЕМВРИ 2014 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”
 
С ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИЯ
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ ДЪЛГ И СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2014 Г. 
2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВТОРА КОРЕКЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2014 ГОДИНА.
3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ С „ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ” ЕАД, С ЦЕЛ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ХАСКОВО”.
4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ СЪС СОБСТВЕНИК НА ИМОТ, ПОДЛЕЖАЩ НА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА СОУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ГР.ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 
6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС НА “ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО” ЕООД – ГР.ХАСКОВО – В ЛИКВИДАЦИЯ. 
7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ НА „АГРОПРОГРЕС – ХАСКОВО” ЕООД.
8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ.54 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.319 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – СГРАДАТА НА БИВШИЯ КУКЛЕН ТЕАТЪР – ГР.ХАСКОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.715.362.1.11 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО, ПО РЕДА НА ЧЛ.54 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.
12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №107001, М. „ТЕРС ДЕРЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.КЛОКОТНИЦА, ОБЩИНА ХАСКОВО.
13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.188.24, М. „ЧЕРВЕНА СТЕНА”, ГР.ХАСКОВО.
14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.418, ГР.ХАСКОВО.
15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №042003, М. „ЯСАКА”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.КОЗЛЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО.
16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.1200, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ”, ГР.ХАСКОВО.
17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВАРТАЛИ 1209, 1210 ОТ ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА Ж.Р. „КАМЕНЕЦ” И 723 ОТ ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЮЖНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ГР.ХАСКОВО.
18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.1032, Ж.Р. „КЕНАНА”, ГР.ХАСКОВО.
19.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
 
На 24.11.2014 г. /понеделник/:
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 25.11.2014 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и екология - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 26.11.2014 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art