A+ A A-

Заседание 26.09.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ТРИДЕСЕТ и ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
на 26 септември 2014 год. /петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: избор на комисия, която да изготви предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково за мандат 2015 – 2020 г.
2. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: даване съгласие за отписване на задължение за възстановяване на парична вноска на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: утвърждаване на маломерни и слети паралелки в учебните заведения на територията на Община Хасково по Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН, за учебната 2014/2015 г.
4. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: даване съгласие за отпускане на средства на Хандбален клуб „Хасково”.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково Хасково относно: даване съгласие за отпускане на средства на Баскетболен клуб „Хасково 2012”.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за отпускане на допълнителни средства на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне на временен безлихвен заем на „Агропрогрес” – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне срок на валидност на разрешение за таксиметров превоз на пътници и цени за километър пробег.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г. и отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г. 
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване и транспортно-комуникационна схема за поземлен имот №108008, м. „Средни лозя”, землище на с.Стамболийски, Община Хасково.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за преминаване през общински имот, съгласно приложения регистърна засегнатите имоти в землището на с.Стамболийски, община Хасково и предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за промяна на част от общински имот №68692.300.22 за изграждане на ревизионни шахти за битова канализация – РШ2 и РШ3 във връзка с проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на обслужващата техническа инфраструктура за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България” – Канализация и Диспечерски център.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за прокарване на инженерна инфраструктура през полски пътища – публична собственост на Община Хасково и учредяване на сервитут.
16. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за улична регулация на кв.836, жил.район „Изгрев”, гр.Хасково.
17. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на улица с осови точки о.т.148 – о.т.474 – о.т.475 – о.т.476, кв.1062, кв.1063, жил.район „Кенана”, гр.Хасково.
18. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план за водоснабдяване за поземлен имот №77195.186.2, м. „Казан топра”, гр.Хасково.
19. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти №080001, №080002 и №080005, м. „Екенлика”, землището на с.Въгларово.
20. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: отпускане на персонална пенсия.
21. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред,  са на разположение в Общински съвет - Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 23.09.2014 г. /вторник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
На 24.09.2014 г. /сряда/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
На 25.09.2014 г. /четвъртък/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч. 
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art