A+ A A-

Заседание 25.07.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ТРИДЕСЕТ и СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
на 25 юли 2014 год./петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за продажба на билети за вход на стадион „Хасково” и осигуряване на пропусквателен режим от община Хасково.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на нова численост и структура на ОП „Младежки център” – гр.Хасково.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна в структурата и числеността на персонала на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2014 година от горски територии, собственост на Община Хасково, съгласно чл.95, ал.1 от Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти. 
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предложение за ползване на дървесина от общински горски територии, съгласно глава пета, раздел I от Закона за горите и Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, (Постановление Nо316 от 24.11.2011 год. на МС).
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, публична общинска собственост.
10. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: вземане на решения за определяне на концесионери на язовири – публична общинска собственост.
11. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: даване съгласие за разпределяне на средства за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 293 и 294, гр.Хасково.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет – Хасково за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.515.28, м. „Кемера”, землище гр.Хасково.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет – Хасково за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.186.74, м. „Казан топра”, землище гр.Хасково.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект ПУП – план за улична регулация на кв.1032, ж.р. „Кенана”, гр.Хасково.
16. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред,  са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 21.07.2014 г. /понеделник/:
 
ПК по здравеопазване, екология и
социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска
политика - 17.00 ч.
 
 
На 22.07.2014 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 23.07.2014 г. /сряда/:
 
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч. 
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art