A+ A A-

Заседание 27.06.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО 
на ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
на 27 юни 2014 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: корекция на плана за разпределение на капиталовите разходи на Община Хасково за 2014 г.
2. Обсъждане Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет – Хасково относно: даване съгласие за отпускане на средства на Баскетболен клуб „Хасково 2012” и Футболен клуб „Хасково 2009”.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне за обслужване на съдове за пепел.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на нова оценка на недвижим имот, за който има открита процедура за продажба.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем на спортни имоти – публична общинска собственост.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на Клуб на инвалидите с физически увреждания – гр.Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение – гр.Хасково.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне на обезщетение за полски пътища (лв./дка),  разорани и ползвани от физически и юридически лица за землищата на Община Хасково.
11. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: даване мандат за гласуване на представителя на Община Хасково в Общото събрание на „Асоциация по В и К Хасково”.
12. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно:  удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.
13. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно:  приемане на окончателен ликвидационен баланс на “Общински стоков пазар” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.
14. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: упълномощаване директора на  ОУ „Хр. Смирненски” – гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот №007075, м. „Богданска речка”, землище на с.Узунджово, Община Хасково.
16. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: отпускане на персонална пенсия.
17. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: опрощаване на дължими държавни вземания.
18. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред,  са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 23.06.2014 г. /понеделник/:
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска
политика - 17.00 ч.
  
На 24.06.2014 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
На 25.06.2014 г. /сряда/:
 
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч. 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art