A+ A A-

Заседание 30.05.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ТРИДЕСЕТ и ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 30 май 2014 год./петък/от 9.00 ч.
в зала „ХАСКОВО” с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за сключване на договор за кредит с  „Фонд за органите на местното самоуправление в  България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме дългосрочен общински дълг с цел реализиране на Проект: “Roads Open Access To Deliver Safety”  (“Достъпни и безопасни пътища“),  c акроним „SAFE ROADS“  по Договор № B2.21.05 от 15.05.2013 г. финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2007-2013 г. Код на мярка 2.1.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на нова численост на ОП „Общинско лесничейство” – гр.Хасково.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на нова численост на ОП „Паркинги и гаражи” – гр.Хасково.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя – общинска собственост.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване на съгласие за придобиване на автомобил.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за изменение на плана за регулация участъка между „България” и ул. „Калоян”.
 
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрозахранване за поземлен имот №77195.737.70, м. „Казан топра”, гр.Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.118, кв.119 и кв.123, гр.Хасково.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схема за електрозахранване за поземлен имот №77195.117.46 по кадастралната карта на гр. Хасково (м. „Дерекьой топра”).
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна предназначението на проектен имот 77195.733.631, който представлява част от поземлен имот 77195.733.549 и част от поземлен имот 77195.341.28 от „За селскостопански, горски или ведомствен път” в „местен път”.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: удостояване на скулптора Петьо Викторов Александров /посмъртно/ със званието „Почетен гражданин на Хасково”.
13. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 26.05.2014 г. /понеделник/:
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска
политика - 17.00 ч.
 
На 27.05.2014 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
На 28.05.2014 г. /сряда/:
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art