A+ A A-

Заседание 25.04.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ТРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
на 25 април 2014 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Общински план за младежта за 2014 год.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: актуализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Хасково /2011-2015 г./, на Оперативен план с времеви график по изпълнение на Стратегията, и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г. в Община Хасково.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване право на безвъзмездно ползване на имот – общинска собственост за учебна и образователна дейност.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Опазване и социализация на културното наследство в Хасково на открито” по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на Списък към Приложение №2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково. 
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване цени на предлаганите услуги от Общинско предприятие „Хасково – ТВ” – гр.Хасково
8. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: приемане на годишните счетоводни отчети за 2013 г. на общинските търговски дружества.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, частна общинска собственост за 2014 г.
10.Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на добита дървесина, останала след проведени търгове с тайно наддаване.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за право на преминаване през общински имот - №77195.170.55 (пасища/мери) и №77195.170.56 (полски пътища), м. „Балакли”, землище на гр.Хасково за нуждите на физически лица и Решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.170.59, м. „Балакли”, гр.Хасково за изграждане на магазин за месо и месни продукти, ресторант, офиси, кланница и цех за месни продукти.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за изграждане на ново пътно кръстовище на общински път НКV 1258 – „Хасково – Ханче „Клокотница” с републикански път І-8 „Пловдив – Хасково” при км 296+630 дясно.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ, кв.1, УПИ ІХ и УПИ Х, кв.63 в с.Малево, Община Хасково.
16. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект ПУП – план за регулация на кв.836, ж.р. „Изгрев”, гр.Хасково.
17. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартал 209 и квартал 221, гр.Хасково.
18. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изразяване съгласие за промяна предназначените на 13,875 дка земеделска земя  в землището на село Гарваново, община Хасково, попадащи в трасето на довеждащия път за обект: Реконструкция на довеждащ път до Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на село Гарваново, община Хасково; утвърждаване трасето  за обект: Реконструкция на довеждащ път до Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на село Гарваново, община Хасково, с което се засяга   13,875 дка земеделска земя  в землището на село Гарваново, община Хасково.
19. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: отпускане на персонална пенсия на дете.
20. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: приемане на Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване.
21. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: удостояване със званието “Почетен гражданин на Хасково” проф. д-р Ексапет Караханян – Джамбазова.
22. Обсъждане Докладна записка от общинския съветник Димитър Шалапатов относно: удостояване със званието „Почетен граждани на гр.Хасково”.
23. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 22.04.2014 г. /вторник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска
политика - 17.00 ч.
 
 
 
На 23.04.2014 г. /сряда/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
 
На 24.04.2014 г. /четвъртък/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art