A+ A A-

Заседание 28.03.2014 г.

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ТРИДЕСЕТ и ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 28 март 2014 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
 
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2014 г.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Отчет за дейността на Местната комисия  за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2013 г.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане бюджетна прогноза за периода 2015-2017 год.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2013 г. по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за  поемане на финансов ангажимент под формата на запис на заповед в размер на отпуснатия аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково”.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие на Регионална библиотека "Хр. Смирненски" – гр. Хасково  за кандидатстване по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по Мярка 2 „Документиране на културната история”, с Проект: „Дигитален център Хасково – портал към бъдещето“.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовири – публична общинска собственост. 
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
11. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: упълномощаване директора на ОУ „Св.Иван Рилски” – гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост.
12. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: вземане на решение за поемане задълженията на „Общински стоков пазар” ЕООД – гр.Хасково –  в ликвидация, за приключване на окончателната ликвидация на дружеството.
13. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.септември 2013 г. до  м.февруари 2014 г. вкл.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот №77195.320.15, м. „Балакли”, землище на гр.Хасково.
15. Питания към кмета на Община Хасково.
 
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 24.03.2014 г. /понеделник/:
ПК по земеделието, горите и проблемите на
селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска
политика - 17.00 ч.
 
 
На 25.03.2014 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 26.03.2014 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
 
ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art