A+ A A-

Заседание 28.02.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ТРИДЕСЕТ и ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ
на 28 февруари 2014 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
                                       
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: избор на заместник-председател на Общински съвет – Хасково.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Общински план за развитие на Община Хасково 2014-2020 г.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: упълномощаване кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за предоставена безвъзмездна финансова помощ, по Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: съгласуване на Стратегически план 2014-2016 г.  и Годишен план за 2014 г. за дейността по вътрешен одит на Звено „Вътрешен одит”.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г. и разрешение за отдаването им под наем.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване право на безвъзмездно ползване на имот – общинска собственост за спортни нужди.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
8. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: възмездно придобиване на правото на собственост върху имоти – собственост на физически и юридически лица за разширение на гробищен парк.
9. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: упълномощаване директора на ОУ „Св.Иван Рилски” – гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост – ученически стол.
10. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.
11. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: даване съгласие за опрощаване на временен безлихвен заем на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне на временен безлихвен заем на „Агропрогрес - Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
13. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 24.02.2014 г. /понеделник/:
ПК по земеделие, горите и проблемите на
селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска
политика - 17.00 ч.
 
На 25.02.2014 г. /вторник/:
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
На 26.02.2014 г. /сряда/:
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
Иван Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art