A+ A A-

Заседание 31.01.2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 31 януари 2014 год. /петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне отстъпка от 5 на сто на физически и юридически лица, предплатили годишния размер на такса битови отпадъци до 30.04.2014 г.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на Проект: „Рехабилитация на техническата инфраструктура на части от кв. „Тракийски” и кв. „Македонски” в гр.Хасково”.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отмяна на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Хасково, приета с Решение №97 от 28.05.2004 г. на Общински съвет – Хасково и приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Решение №381 от 26.04.2013 г. на Общински съвет – Хасково.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на срока за изпълнение на Решение №512 от 06.12.2013 г. на Общински съвет – Хасково.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на нова численост на Общинска администрация Хасково.
7. Обсъждане Докладна записка от председателя на Постоянната комисия по бюджет и финанси при Общински съвет – Хасково относно: вземане на решение за отписване от регистрите на Община Хасково на задълженията на физически и юридически лица към общината с изтекла давност.
8. Обсъждане Докладна записка от общинския съветник Евгени Колев относно: даване съгласие за определяне на средства в бюджета на Община Хасково за 2014 г. за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, както и приемане на Правилник за финансиране на тези процедури.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на чл.29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
11. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: искане за предоставяне на сградата на бившия Куклен театър – гр.Хасково, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 77195.715.362.1.11 по Кадастралната карта на гр.Хасково
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане актуализация на Програмата за опазване на околната среда на Община Хасково 2014-2017 г.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и разрешение за отдаването им под наем на терени – общинска собственост за разполагане на рекламни билбордове.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост.
16. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване право на безвъзмездно ползване на имот, частна общинска собственост.
17. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между община Хасково и юридически лица.
18. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
19. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване на съгласие за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.
20. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на дървесина от централен склад.
21. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на кв.836, ж.р. „Изгрев”, гр.Хасково.
22. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация на ж.р. „Куба”, гр.Хасково, план за дворищна регулация и план за застрояване на ПИ №77195.705.169 и ПИ №77195.706.47 в ж.р. „Куба”, гр.Хасково.
23. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за водоснабдяване на поземлен имот №074003, местност „Пуллука”, землище на с.Николово, община Хасково.
24. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на ПУП – изменение на плана за регулация на кв.707 и кв.778 и проектиране на нови квартали с номера 855 и 856 в гр.Хасково.
25. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: удостояване със званието „Почетен гражданин на Хасково”.
26. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: отпускане на персонална пенсия.
27. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: отпускане на персонална пенсия на дете.
28. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община  Хасково относно: определяне на имена на улици в жилищен район „Кенана” -  гр.Хасково.
29. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 27.01.2014 г. /понеделник/:
 
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата- 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 28.01.2014 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 29.01.2014 г. /сряда/:
 
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
Иван Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art