A+ A A-

Заседание 20.12.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково 
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 20 декември 2013 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне размер на ползваното намаление за данък МПС, съгласно чл.59 от ЗМДТ.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: корекция на плана за разпределение на капиталовите разходи на Община Хасково за 2013 г.
3. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: изменение на текст в чл.26, ал.8, предложение последно, от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне на нова структура на Общинска полиция – Хасково.
5. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: упълномощаване директора на  СОУ „Св.Паисий Хилендарски - гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост – стоматологичен кабинет и чакалня.
6. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: опрощаване на неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.
7. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 16.12.2103 г. /понеделник/:
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 17.12.2013 г. /вторник/:
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 18.12.2013 г. /сряда/:
ПК по образование, култура, вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art