A+ A A-

Заседание 06.12.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково и Заповед №ОбС-27 от 29.11.2013 г. на Председателя на
Общински съвет - Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
на ДВАДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
на 6 декември 2013 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от Временната комисия, избрана с Решение №496 от 25.10.2013 г. на Общински съвет – Хасково относно: избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково с мандат 2014-2018 г . 
2. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: даване съгласие „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково да ползва банков кредит в размер на 100 000 лв. във връзка с довършителни дейности по Проект: „Изграждане на Лъчетерапевтичен комплекс” към „Специализирана болница за активно лечение по  онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр.Хасково.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне на такса „битови отпадъци”, заплащана от учебните заведения на територията на Община Хасково.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и друг общински социални услуги” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: оптимизиране на мрежата от детски заведения на територията на Община Хасково. Преобразуване чрез сливане на Целодневни детски градини и Обединени детски заведения.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на нова численост на Местна дейност 737 „Оркестри и ансамбли”, на Функция VІІ „Почивно дело, култура, религиозни дейности” към второстепенен разпоредител „Други дейности по ОКЗ” - „Професионални музикални състави”.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на нова численост и нова структура на ОП “Общинско лесничейство” – гр.Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване обхвата на дейност на второстепенния разпоредител „Социални услуги в общността”.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отмяна на т.1 от Решение №502 от 25.10.2013 г. на Общински съвет – Хасково.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем на спортни имоти – публична общинска собственост.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на дървесина от временен склад.
16. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на чл.10 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково.
17. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за определяне на право на преминаване през общински имоти описани в представения: “Регистър на засегнатите имоти” към изработени парцеларен план за обект: Автомагистрала “Марица”  “Оризово – Капитан Андреево” от км 5+000 до км 71+011,31; подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета.
18. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за определяне на трасе за техническа инфраструктура – електрозахранване на поземлен имот №77195.320.15, м. “Балакли”, землище на град Хасково, минаващо през общински имоти 77195.318.27 – мера и 77195.320.36 – мера, м. “Балакли”, землище на град Хасково, за нуждите на физическо лице.
19. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.640, кв.642 и кв.643, ж.к. „Орфей”, гр.Хасково.
20. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – специализирана план-схема и парцеларен план за външно електрозахранване за обект: „Видеонаблюдение и осветление на склад за строителни материали”, находящ се в поземлен имот №77195.215.5, м. „Увата”, землище на гр.Хасково.
21. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: именуване на улица в гр.Хасково.
22. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art