A+ A A-

Заседание 25.10.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –  Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
на 25 октомври 2013 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Полагане клетва от общински съветник.
2. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: упълномощаване директора на СУ „Стефан Караджа” - гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим  имот – публична общинска собственост.
3. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: избор на комисия, която да изготви предложения за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково за мандат 2014 – 2018 г.
4. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: приемане на окончателен ликвидационен баланс на „Център по дентална медицина І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне на представител на Община Хасково в заседанието на Общото събрание на „Асоциация по ВиК Хасково” и даване мандат за гласуване.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково. 
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: създаване на Общинско предприятие “Хасково - ТВ” – гр.Хасково. 
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на Решение №464 от 02.08.2013 г. на Общински съвет – Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на ул. “Картечар”, кв.8, кв.37, кв.38, кв.38А, кв.60, кв.62, кв.63, гр.Хасково.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.614, кв.616 и кв.720, ж.к. “Бадема”, гр.Хасково.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 001006, м. „Терс дере”, землище на с.Клокотница, Община Хасково.
14. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 21.10.2013 г. /понеделник/:
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
На 22.10.2013 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 23.10.2013 г. /сряда/:
ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art