A+ A A-

Заседание 27.09.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –  Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
на 27 септември 2013 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: упълномощаване директора на ГПЧЕ „Проф.д-р Асен Златаров” - гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен и павилион, намиращи се в сградата на учебното заведение.
2. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: упълномощаване директора на ОУ „Шандор Петьофи” - гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на моторни превозни средства – частна общинска собственост.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно:  допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 г. и отдаване под наем на имоти, общинска собственост.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна на числеността на Общинска администрация, в частта на Дирекция „Администрация”.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №77195.117.46, местност „Казан топра”, землище на град Хасково, за изграждане на жилищна сграда.
8. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: изменение на т.3 и т.5 от Решение №324 от 07.01.2013 г. на Общински съвет – Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2013 г. до м.август 2013 г. вкл.
10. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 23.09.2013 г. /понеделник/:
 
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 24.09.2013 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт- 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
 
На 25.09.2013 г. /сряда/:
 
ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
Иван Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art