A+ A A-

Заседание 04.09.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –  Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
на 4 септември 2013 год./сряда/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
 
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Възражение от кмета на Община Хасково против: Решение №468 от 02.08.2013 г. на Общински съвет – Хасково.
2. Обсъждане Информация от кмета на Община Хасково относно: изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинският дълг и строителната програма на Община Хасково за първо полугодие на 2013 г.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: утвърждаване на маломерни и слети паралелки в учебните заведения на територията на Община Хасково по Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОМН, за учебната 2013/2014 г.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост или замяна по реда на чл.45, ал.2 от ЗДС.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.525 и на част от кв.526 и план за застрояване за УПИ Іза поликлиника и УПИ ІVза обществено обслужване, кв.525, гр.Хасково.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.188.24, местност “Червена стена”, землище на град Хасково, за изграждане на сграда със смесено предназначение – жилищна част и склад за текстилни материали.
8. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 02.09.2013 г. /понеделник/:

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 15.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 03.09.2013 г. /вторник/:
 
ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art