A+ A A-

Заседание 02.08.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
на 2 август 2013 год./пeтък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: упълномощаване директора на ОУ „Н.Й.Вапцаров” - гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на недвижими  имоти – публична общинска собственост.
2. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: упълномощаване директора на ОУ „Св.Иван Рилски” - гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на преместваем павилион за закуски, находящ се  в двора на учебното  заведение.
3. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: упълномощаване директора на СОУ “Васил Левски” – гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.
4. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: освобождаване ликвидатора на „Общински стоков пазар” ЕООД – гр.Хасково и избор на нов ликвидатор на дружеството.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна на числеността на Общинска администрация Хасково, в частта на „Общинска данъчна дирекция”.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
7. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: предоставяне на ДМА на „Агропрогрес - Хасково” ЕООД.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Танцов спортен клуб “Тангра” – гр.Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване право на ползване от пчелари за настаняване на пчелини върху земи – общинска собственост.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Решение №442 от 31.05.2013 г. на Общински съвет – Хасково.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Решение №398 от 26.04.2013 г. на Общински съвет – Хасково.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за прокарване на инженерна инфраструктура през полски пътища – публична собственост на Община Хасково и учредяване на сервитут.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на подробен устройствен план – план-схема за кабелна линия НН от нов МТТ до съществуващ стълб на извод “Месокомбинат” до ново електромерно табло пред поземлен имот №77195.216.162 за изнасяне меренето на потребител в поземлен имот №77195.216.161, м.  “Увата”, гр.Хасково.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на подробен устройствен план – одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване и план-дхема за електрозахранване за поземлен имот №031021, м. “Под шосето”, землище на с.Стамболийски, Община Хасково.
16. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.502.140 по кадастралната карта на гр.Хасково, м. “Идимирлийска кория”.
17. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
 
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва: 
 
На 29.07.2013 г. /понеделник/:
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 30.07.2013 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
 
На 31.07.2013 г. /сряда/:
 
ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art