A+ A A-

Заседание 28.06.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 28 юни 2013 год. /петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за поемане на финансов ангажимент под формата на запис на заповед в размер на отпуснатия аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012/008 по Проект: „Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр.Хасково.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. и разрешение за отдаването им под наем.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 г. и отдаване под наем на имоти, общинска собственост.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг на недвижим имот, публична общинска собственост.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между община Хасково и юридическо лице чрез продажба частта на общината.
9. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост на Министерство на отбраната по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за прокарване на инженерна инфраструктура през полски пътища – публична собственост на Община Хасково. 
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предложение за ползване на дървесина от общински горски територии, съгласно Глава V, Раздел І от Закона за горите и Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на имот №000294, местност „Фуражите”, землище на с.Войводово, Община Хасково за торохранилище за твърда тор от птици – мюлари. 
13. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 24.06.2013 г. /понеделник/:
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
На 25.06.2013 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
На 26.06.2013 г. /сряда/:
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art