A+ A A-

Заседание 31.05.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
на 31 май 2013 год. /петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Полагане клетва от новоизбрани общински съветници.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: увеличаване на капацитета на Центъра за обществена подкрепа – гр.Хасково.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Проф.д-р Асен Златаров” – гр.Хасково.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване право на ползване от пчелари за настаняване на пчелини върху земи общинска собственост.     
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изготвяне на Общ устройствен план на гр.Хасково и одобряване на Задание за изготвяне на Общ устройствен план на гр.Хасково.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация на ж.р. „Куба”, гр.Хасково.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за изграждане на подземна кабелна линия за захранване на приемно-предавателна станция PD2387 – Текето в поземлен имот №000039, м. „Хъдирлек”, землището на с.Текето, община Хасково /друг вид дървопроизводителна гора/ за нуждите на „БТК” АД.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.737.70, м. „Казан топра”, землище на гр.Хасково, за жилищно строителство.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Реконструкция на довеждащ път до Регионален център за третиране на неопасни отпадъци” в землището на с.Гарваново, Община Хасково.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.341.32, м. „Халилово”, гр.Хасково за изграждане на склад за селскостопанска техника и паркинг.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за определяне на право на преминаване през общински имоти, описани в представения: „Регистър на засегнатите от трасето имоти” и решение за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план- план-схема за външно електрозахранване на имот №007075, м. „Богданска речка”, землище на с.Узунджово, община Хасково за изграждане на строеж: Подземна кабелна линия за захранване на „Базова станция на Мтел НКV0128”.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие за промяна на землищната граница между гр.Хасково и с.Узунджово.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схема за електрозахранване за поземлен имот №77195.117.47, м. „Дерекьой топра”, землище на гр.Хасково.
15. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: отпускане на персонална пенсия.
16. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 27.05.2013 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
 
На 28.05.2013 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
 
На 29.05.2013 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art