A+ A A-

Заседание 26.04.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
на 26 април 2013 год. /петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО"
с проект за следния 
 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, с цел реализиране на Проект: „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково”.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, с цел реализиране на Проект: „Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХV, кв.63 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ ІІ, кв.798 по плана на гр.Хасково”.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Решение №379 от 29.03.2013 г. на Общински съвет – Хасково, касаещо кандидатстване с проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ България – Турция, Приоритетна ос 2: Подобряване на качеството на живот, Област на интервенция 2.1.: Опазване на околната среда, природното, историческо и културно наследство“, с обект: “Частична реконструкция на сграда на Исторически музей”, гр.Хасково”.      
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: преобразуване чрез сливане на ЦДГ „Пчелица”, с.Малево и ЦДГ „Косе Босе”, с.Криво поле, в Обединено детско заведение „Лилия”, с.Малево, Община Хасково.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно:  приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.
7. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: упълномощаване на директора на ОУ „Хр.Ботев” – с.Войводово, община Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи, находящи се в землището на с.Войводово и с.Орлово.
8. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: упълномощаване на директора на ГПЧЕ „Проф.д-р Асен Златаров” – гр.Хасково за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост – павилион с площ 108 кв.м., находящ се в сградата на учебното заведение.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно:допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 год. и отдаване под наем на имот, общинска собственост.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 год. и отдаване под наем на имоти, общинска собственост.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение към Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 год.; отдаване под наем на имот, публична общинска собственост.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг на недвижим имот, публична общинска собственост.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот.
16. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината.
17. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване на съгласие за замяна на дълг срещу собственост.
18. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне на наказателна такса за полски пътища (лв./дка), разорани и ползвани от физически и юридически лица за землищата на Община Хасково за стопанската 2011/2012 г. 19. Обсъждане Докладна записка от Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата при Общински съвет – Хасково относно: допълнение на Решение №176 от 01.06.2012 г. на Общински съвет – Хасково.
20. Обсъждане Докладна записка от Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата при Общински съвет – Хасково относно: създаване на общинско търговско дружество „Агропрогрес - Хасково” ЕООД с предмет на дейност: стопанисване и управление на земеделски земи, пасища, мери и водохранилища, които не са отдадени под наем или аренда.
21. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: удължаване срока на ликвидация на „Общински стоков пазар” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.
22. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: удължаване на срока на ликвидация на „Център за дентална медицина І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково и предоставяне на средства за покриване на задълженията на дружеството.
23. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: приемане на годишните счетоводни отчети на общинските търговски дружества за 2012 г.
24. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: поставяне на холограмен стикер върху квитанциите за платен данък за МПС.
25. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движение на територията на община Хасково.
26. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план- план за застрояване за поземлен имот №77195.186.2, м. „Казан топра”, землище на гр.Хасково, специализирана схема и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.
27. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.737.70, м. „Казан топра”, землище на гр.Хасково, за жилищно строителство.
28. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за право на преминаване през общински имот – 000120 /канал/, м. „Градините”, землище на с.Манастир, община Хасково за нуждите на физически лица и Решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот №014006, м. „Градините”, землище на с.Манастир, община Хасково.
29. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №007075, местност „Богданска речка”, землище на с.Узунджово, община Хасково, и парцеларен план за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, за изграждане на обект: „Базова станция на „Мобилтел” №НKV0128 /Мобилно телекомуникационно съоръжение/
30. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предварително съгласие на Общински съвет – Хасково за определяне на трасе и площадки за Междусистемна газопроводна връзка между Гърция и България.
31. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет – Хасково за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на община Хасково.
32. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №107001, местност „Терс дере”, землище на с.Клокотница, община Хасково за изграждане на свинеферма.
33. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №010006, местност „Терс дере”, землище на с.Клокотница, община Хасково за реконструкция и разширение на съществуваща свинеферма.
34. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: отпускане на персонална пенсия.
35. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: опрощаване на неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна  възраст.
36. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: опрощаване на дължими държавни вземания.
37. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: удостояване със званието „Почетен гражданин на Хасково”.
38. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 22.04.2013 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 23.04.2013 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 24.04.2013 г. /сряда/:

ПК евроинтеграция, участие по оперативни програми 
и международни връзки - 14.00 ч.
 
ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art