A+ A A-

Заседание 29.03.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 29 март 2013 год. /петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие община Хасково да участва като партньор в разработването и реализирането на проектно предложение с наименование „Трансгранична мрежа за изкуство и култура”, Акроним „ARTNET” “Cross-border network for art and culture”, Acronym “ARTNET”, по Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ България – Турция, Приоритетна ос 2: Подобряване на качеството на живот, Област на 
интервенция 2.1.: Опазване на околната среда, природното, историческо и културно наследство.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие община Хасково да участва като партньор в разработването и реализирането на проектно предложение с наименование „Общини, НПО и медии – партньори за икономическо развитие на българо-турския трансграничен регион”, Акроним „Българо-турски междуобщински център” /„Municipalities, NGOs and media – partners for economic development of BG-TR cross-border region”, Acronym “BG-TR inter-municipal center”, по Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ България – Турция, Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Област на интервенция 1.3.: Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал в трансграничната област.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Даване съгласие община Хасково да участва като партньор в разработването и реализирането на проектно предложение с наименование „Българо-Турско партньорство за междукултурен диалог”,Акроним “CULTCENTER” (“Bulgarian-Turkish partnership for intercultural dialogue”, Acronym “CULTCENTER”, по Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителната помощ /ИПП/ България – Турция, Приоритетна ос 2: Подобряване на качеството на живот, Област на интервенция 2.1.: Опазване на околната среда, природното, историческо и културно наследство.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: кандидатстване по процедура „Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12, с Проект: „Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип”. 
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа ”Надежда” – гр.Хасково, поради липса на деца.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: преобразуване на Седмична детска градина №19 „Щурче”  - гр.Хасково в Обединено детско заведение №19 „Щурче” – гр.Хасково.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне на нова численост на персонала на ОП „Младежки център” – гр.Хасково.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Хасково /2011-2015 г./, както и на Оперативен план с времеви график по изпълнение на Стратегията, и приемане на План за развитие на социалните услуги за 2013 г. в Община Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2012 г. по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 г. и отдаване под наем на имоти, общинска собственост.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: продажба на имоти – частна общинска собственост.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски имот – публична общинска собственост с начин на трайно ползване – пасище, за неземеделски нужди.
15. Обсъждане Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет - Хасково относно: даване съгласие за отпускане на средства на Баскетболен клуб „Хасково 2012”.
16. Обсъждане Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при Общински съвет - Хасково относно: даване съгласие за отпускане на средства на Футболен клуб „Хасково 2009”.
17. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план-схема за електрозахранване на поземлен имот №77195.215.5, м. „Увата” по КК на гр.Хасково за изграждане на строеж: „Външно електрозахранване на обект: Видео наблюдение”.
18. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: отпускане на персонална пенсия.
19. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
  
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 25.03.2013 г. /понеделник/:
 
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 26.03.2013 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
 
На 27.03.2013 г. /сряда/:
 
ПК евроинтеграция, участие по оперативни програми 
и международни връзки - 14.00 ч.
 
ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art