A+ A A-

Заседание 01.03.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 1 март 2013 год./петък/от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
 
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинският дълг и строителната програма на Община Хасково за 2012 г.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане бюджета, извънбюджетните сметки, строителната програма и плана за общинския дълг за 2013 г.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на чл.29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2012 г.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Общински план за младежта за 2013 г.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2013 г.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково.
8. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отмяна на Противопожарна наредба.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: съгласуване на Годишен план 2013 г. за дейността по вътрешен одит на Звено „Вътрешен одит”.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване процедура и образец на удостоверение по чл.60, ал.6 от ЗМДТ.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – изменение на част от плана за улична регулация на жил.район „Кенана”, гр.Хасково.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – специализирана план-схема за газоснабдяване на гр.Хасково – допълнение.
14. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.186.2, м. „Казан топра”, землище на гр.Хасково, специализирана схема и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.
15. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за имот №021006, м. „Чобанбунар”, землище на с.Войводово, Община Хасково за изграждане на торище.
16. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот №031021, м. „Под шосето”, землище на с.Стамболийски, Община Хасково за изграждане на склад за селскостопанска техника.
17. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №108008, местност „Средни лозя”, землище на с.Стамболийски, Община Хасково за изграждане на еднофамилни жилищни сгради.
18. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: отпускане на персонална пенсия.
19. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: опрощаване на неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.
20. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 25.02.2013 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 26.02.2013 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
На 27.02.2013 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art