A+ A A-

Заседание 01.02.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА ОСЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
на 1 февруари 2013 год. /петък/ от 9.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
 
с проект за следния 
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие за поемане на финансов ангажимент под формата на запис на заповед в размер на отпуснатия аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект: „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково – Димитровград – Стамболово”.
2. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Решение №281 от 17.10.2012 г. на Общински съвет – Хасково.
3. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г.
4. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.
5. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Съюз на пенсионерите” – гр.Хасково и Сдружение „Диабет 2012” – гр.Хасково.
6. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост.
7. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между Община Хасково и „Топливо” АД – София в ПИ №77195.424.104.
8. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: вземане на решение за предявяване на искове за собственост против Министерство на отбраната за възстановяване собствеността върху поземлени имоти, бивши военни поделения на територията на Община Хасково.
9. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: преобразуване на ЦДГ №4 „Ежко Бежко” – гр.Хасково в ОДЗ №4 „Ежко Бежко” – гр.Хасково.
10. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: промяна на маршрутни разписания на автобусни линии по направление: гр. Хасково – с.Узунджово, гр.Хасково – с.Нова Надежда, гр.Хасково – с.Големанци и гр.Хасково – с.Текето.
11. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларен план за електрозахранване и водоснабдяване за поземлени имоти №77195.375.305 и №77195.375.306, м. „Халилово”, гр.Хасково.
12. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: одобряване на Подробен устройствен план – комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Изграждане на кабелна линия средно напрежение от СРС 135 на извод „Криво поле” до СРС 89 на извод „Корен” с местонахождение с.Малево и землище на с.Малево, община Хасково.
13. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77195.220.20, 77195.220.18, 77195.220.26, 77195.220.83 по КК на гр.Хасково и имоти №283, 284, 287, 288, 302, 303, 512, 516 и 517, землище на с.Клокотница, община Хасково.
14. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м. юли 2012 г. до м.декември 2012 вкл.
15. Питания към кмета на Община Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
Заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат, както следва:
 
На 28.01.2013 г. /понеделник/:
 
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
 
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.00 ч.
 
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.
 
 
На 29.01.2013 г. /вторник/:
 
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
 
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
 
 
На 30.01.2013 г. /сряда/:
 
ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми
и международни връзки - 14.00 ч.
 
ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
 
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.
 
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art