A+ A A-

Извънредно заседание 07.01.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.47, ал.3 и ал.4, чл.46, ал.2, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА СЕДЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ
на 7 януари 2013 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в зала „ХАСКОВО”
с проект за следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Обсъждане Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: даване съгласие Община Хасково да кандидатства по схема за безвъзмездна финансова помощ “Зелена и достъпна градска среда” с Проект: “Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда”.
2. Обсъждане Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: вземане на решение за прекратяване на дейността на „Център по кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
 
Материалите по дневния ред са на разположение в Общински съвет -  Хасково.
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art